Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του μεταφραστή και του διερμηνέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Ημερ. κατάθεσης 13-03-2008
Αριθμ.Πρωτ. Αναφορών .2
115

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του μεταφραστή και του διερμηνέα.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της από 22-2-2008 επιστολής της Προέδρου του Σώματος επίλεκτων Μεταφραστών-Διερμηνέων και το συνημμένο σε αυτήν ψήφισμα του, στο οποίο αναπτύσσονται ειδικότερα τα αιτήματα των επιστημόνων Μεταφραστών-Διερμηνέων.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Σώματος επίλεκτων Μεταφραστών-Διερμηνέων, που αναπτύσσονται στα συνημμένα, για την αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματός τους με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

          Δημήτρης Κουσελάς