Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Ημερ. κατάθεσης 11-03-2008
Αριθμ.Πρωτ. Ερωτησ.8210

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000 για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Με τον Ν. 3199/2003 η χώρα μας ενσωμάτωσε σχετικά εγκαίρως την Οδηγία-πλαίσιο 60/2000 της Ε.Ε, στην ελληνική νομοθεσία. Η Οδηγία αυτή εισάγει μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη φιλοσοφία διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να γίνεται με βάση τη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (Λ.Α.Π).

Ενώ η χώρα μας έπρεπε να ολοκληρώσει την ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε Λ.Α.Π., καθώς και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2005, δεν το έπραξε, παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο καταδικάστηκε τον Ιανουάριο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επειδή η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι μονόδρομος για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης,

Επειδή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την έλλειψη νερού,

Επειδή η μη ενεργοποίηση της Οδηγίας 60/2000 στη χώρα μας έχει ακόμα μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως ο Νομός Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Γιατί η χώρα μας δεν εφαρμόζει, ως όφειλε, την Κοινοτική Οδηγία για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο;

- Πότε προβλέπεται να συμμορφωθεί η χώρα μας με την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας, καθώς και με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

- Προτίθεται, κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, να δώσει προτεραιότητα στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως η Μεσσηνία;

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς