Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κρίση σωματομετρικών χαρακτηριστικών προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά
Αριθμ. Πρωτοκόλλου :1701/18-11-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.11..2008
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : - Υπουργό Εθνικής Άμυνας
 

Θέμα: Κρίση σωματομετρικών χαρακτηριστικών προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων

Με το υπ΄αριθ. 207/2007 Π.Δ. «κρίση σωματικής ικανότητας βάσει σωματομετρικών χαρακτηριστικών, του προσωπικού που κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις» τροποποιείται με το υπ΄αριθ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄109) Π.Δ. σε ότι αφορά στις γυναίκες που εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές, για τις οποίες αυξάνεται το απαιτούμενο ανάστημα κατά δέκα εκατοστά, δηλαδή από 1,55μ σε 1.65μ. Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι η έναρξη της ισχύος του παραπάνω Π.Δ. ορίζεται η 1 Ιανουαρίου 2009 (σχετ. Π. Δ/γμα 66/2008 ΦΕΚ Α/23-05-2008), παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να εισηγηθείτε την εκ νέου τροποποίηση του Διατάγματος σε ότι αφορά στην επαναφορά των παλαιών σωματομετρικών χαρακτηριστικών των γυναικών (1,55μ), προκειμένου η τροποποίηση να μην πλήξει μόνο τις γυναίκες γεγονός που θα δημιουργήσει άνιση μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων.