Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ένταξη των ορεινών & μειονοτικών περιοχών του Νομού Μεσσηνίας στα προγράμματα ΟΠΑΑΧ 4ης Περιόδου – ‘Ενταξη στα προγράμματα LEADER περισσότερων περιοχών του Νομού και των παραλιακών Δήμων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών. :2048
Ημ. Κατάθεσης: 05-03-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Ένταξη των ορεινών & μειονοτικών περιοχών του Νομού Μεσσηνίας στα προγράμματα ΟΠΑΑΧ 4ης Περιόδου – ‘Ενταξη στα προγράμματα LEADER περισσότερων περιοχών του Νομού και των παραλιακών Δήμων.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο επιστολής του Δημάρχου Πεταλιδίου που απευθύνει αίτημα για την επέκταση εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) σε όλες τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Νομού Μεσσηνίας, καθώς και για την ευρύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων LEADER, μεταξύ άλλων των παραλιακών Δήμων στα Leader αλιείας.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του συνημμένων στην παρούσα εύλογων αιτημάτων, δεδομένου ότι η ένταξη ορισμένων μόνο ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Μεσσηνίας στα ΟΠΑΑΧ της 3ης προγραμματικής περιόδου δεν συνέβαλε όσο θα έπρεπε στην αντιμετώπιση της σοβαρής αναπτυξιακής υστέρησης ορισμένων περιοχών της Μεσσηνίας, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανάγκες και δυνατότητες επέκτασης και περαιτέρω αξιοποίησης των ΟΠΑΑΧ και των προγραμμάτων Leader κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη στον Νομό Μεσσηνίας συνολικά και ισορροπημένα.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς