Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/3/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων  . :7719
Ημ. Κατάθεσης: 03-03-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με ομόφωνο ψήφισμά της, η ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Καλαμάτας, Κυπαρισσίας και Πύλου, ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 244 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και το άρθρο 28 Ν. 2738/99 ώστε να περιέλθουν τα Λιμενικά Ταμεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να λειτουργήσουν ως ΝΠΔΔ.

Σε συνέχεια της 475/19-7-2008 σχετικής Ερώτησής μου στη Βουλή και επειδή η σοβαρή καθυστέρηση που δημιουργείται στην απόδοση των ως άνω και σημαντικών αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση και ανάδειξη της αντίστοιχης παραλιακής ζώνης, παρεμποδίζουν τους Δήμους της Μεσσηνίας να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους στα όρια της επικράτειάς τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Προτίθενται να προχωρήσουν στην απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στους αντίστοιχους Δήμους της Μεσσηνίας;

- Ζήτησαν την έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων κατάργησης των αντίστοιχων Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και αν ναι, πότε αναμένεται να εκδοθούν αυτά;

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς