Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Βελτίωση προϋποθέσεων και διάρκειας καταχώρισης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς στην Τειρεσίας Α.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10527
Ημερομηνία Κατάθεσης :25.11.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

ΘΕΜΑ: Βελτίωση προϋποθέσεων και διάρκειας καταχώρισης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς στην Τειρεσίας Α.Ε.

Η Τειρεσίας Α.Ε. έχει ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και την τήρηση αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για τη μείωση της επισφάλειας των τραπεζικών συναλλαγών.

Ωστόσο, οι ισχύουσες ρυθμίσεις καταχώρησης και διατήρησης δεδομένων στο αρχείο του Τειρεσία είναι υπερβολικές και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους συναλλασσόμενους με τις Τράπεζες, οι οποίοι μπορεί πρόσκαιρα να βρεθούν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους ή να καθυστερήσουν έστω και ελάχιστα να εξοφλήσουν συναλλαγματικές, κάρτες, δάνεια κ.λ.π.
 
Στις σημερινές συνθήκες δυσπραγίας και έλλειψης ρευστότητας πολλών επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, είναι αναγκαία η μείωση της διάρκειας παραμονής των δυσμενών καταχωρίσεων στον Τειρεσία (ν. 3259/2004) για επιταγές και συναλλαγματικές από τα 3 στα 2 χρόνια, με ανάλογη τροποποίηση της 234/11.12.2006 Απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης Ελλάδος ως προς τη μείωση της διοικητικής ποινής στέρησης βιβλιαρίου-καρνέ επιταγών.
 
Ανάλογη τροποποίηση (μείωση από τα 3 στα 2 χρόνια) κρίνεται επιβεβλημένη και για τις καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δανείων καταναλωτικής πίστης και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης (overdraft) από τρεχούμενο λογαριασμό.
 
Κατ αναλογία, κρίνονται αναγκαία :
 
α) η μείωση της διάρκειας παραμονής των δυσμενών καταχωρίσεων στον Τειρεσία για διαταγές πληρωμής από τα 5 χρόνια στα 4, από τα 7 χρόνια για τα προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων και τις κατασχέσεις-Επιταγές του Ν.Δ. 1923 (περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών) στα 5 χρόνια και γενικότερα να εξαντληθεί κάθε ευχέρεια μείωσης της διάρκειας των δυσμενών καταχωρίσεων που σήμερα ισχύουν για κάθε περίπτωση
 
β) να οριστεί ως ελάχιστο, για να γίνει οποιαδήποτε καταχώρηση στον «Τειρεσία», ποσό άνω των 1.000 ευρώ.
 
Επίσης, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η 234/11.12.2006 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τραπέζης Ελλάδος και ως προς την προθεσμία αναγγελίας επιταγών. Σήμερα, όταν σφραγίζεται μια επιταγή, δεν αναγγέλλεται στον Τειρεσία μόνο αν αυτή πληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο 8ήμερο. Με δεδομένη όμως την τρέχουσα οικονομική δυσπραγία και το κλείσιμο της στρόφιγγας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, είναι αδήριτη ανάγκη ο προβλεπόμενος χρόνος να αυξηθεί σε 30 ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή εάν η επιταγή σφραγιστεί, να μην καταχωρείται στον Τειρεσία πριν παρέλθει προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης και η Τράπεζα δεν έχει λάβει, στο διάστημα αυτό, γνώση για την εξόφλησή της.
 
Επειδή όλα τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να μην έχουν οι επιχειρήσεις και οι δανειολήπτες το πρόσθετο βάρος εγγραφής ή υπερβολικής διατήρησης δυσμενών καταχωρίσεων στο αρχείο του Τειρεσία στις σημερινές -και ιδιαίτερα σοβαρές- συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας και έλλειψης ρευστότητας,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Προτίθεται να βελτιώσει τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την καταχώρηση δυσμενών δεδομένων (χρονικά όρια, συνολικά ποσά κλπ.) τουλάχιστον σύμφωνα με τα ανωτέρω προτεινόμενα, ώστε να ληφθούν κατάλληλα υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη σημερινή και ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία;
 
 
 
Οι βουλευτές
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Λούκα Κατσέλη
 
Στάθης Κουτμερίδης.