Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα Δήμου Πύλου- Νέστορος για φορολογική υπαγωγή των τέως Δήμων Νέστορος και Κορώνης στην ΔΟΥ Πύλου, έδρα του Δήμου Πύλου- Νέστορος, αντί των Δήμων Τριφυλίας και Μεσσήνης αντίστοιχα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/2/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2572
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.02.2012


ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα Δήμου Πύλου- Νέστορος για φορολογική υπαγωγή των τέως Δήμων Νέστορος και Κορώνης στην ΔΟΥ Πύλου, έδρα του Δήμου Πύλου- Νέστορος, αντί των Δήμων Τριφυλίας και Μεσσήνης αντίστοιχα.

 

Σας διαβιβάζω την από 8-2-2012 Επιστολή του Δημάρχου Πύλου Νέστορος κ. Δ. Καφαντάρη, καθώς και απόσπασμα του υπ’ αρ. 1/16-1-2012 Πρακτικού Συνεδρίασης με σχετική ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα οποία ζητείται η φορολογική υπαγωγή των τέως Δήμων Νέστορος και Κορώνης στην ΔΟΥ Πύλου, όπου και η έδρα του Δήμου Πύλου- Νέστορος, αντί των Δήμων Τριφυλίας και Μεσσήνης αντίστοιχα.  

Η αιτούμενη επανοριοθέτηση των υπηρεσιών ανταποκρίνεται καλύτερα στα γεωγραφικά και κυκλοφοριακά δεδομένα του συγκεκριμένου Καλλικρατικού Δήμου, κρίνεται δε αναγκαία για να αποτραπούν χρονοβόρες και δαπανηρές μετακινήσεις των δημοτών, που συχνά αναγκάζονται να καλύπτουν αποστάσεις 40-60 χιλιομέτρων για τις συναλλαγές τους με τις ΔΟΥ. Για τούτο,  παρακαλώ να εξετάσετε το συγκεκριμένο αίτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την ικανοποίησή του.

                                                                    


 

Ο  βουλευτής

        Δημήτρης Κουσελάς