Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση παράτασης για την πρώτη αίτηση πληρωμής των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ενταγμένων στα Μέτρα 311, 312, 313Β)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2165
Ημερομηνία Κατάθεσης :27.01.2012

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης για την πρώτη αίτηση πληρωμής των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ενταγμένων στα Μέτρα 311, 312, 313Β)

 

Σας διαβιβάζω το από 10-1-2012 Υπόμνημα του Οικονομολόγου-Συμβούλου Επιχειρήσεων κ. Νικολάου Γιαννακέα, καθώς και το από 20-1-2012 Υπόμνημα του επενδυτή κ. Ευάγγελου Τσουλέα, με τα οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης 12 μηνών για την υποβολή της αίτησης πληρωμής της πρώτης δόσης που αφορά σε εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενταγμένα στα Μέτρα 311, 312, 313Β.

 

Η ανάγκη χορήγησης της αιτούμενης παράταση από τους ανωτέρω, αλλά και πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνδέεται με:

-τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές προκειμένου να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη και επιτακτικά απαραίτητη, για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, τραπεζική χρηματοδότηση, όχι λόγω προβλήματος φερεγγυότητας των ιδίων, αλλά λόγω επίκλησης από τις Τράπεζες δικών τους προβλημάτων ρευστότητας

- αντικειμενικούς περιορισμούς στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, που όπως αναφέρεται στα συνημμένα, αφορούν στην πλειονότητα των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων (τουριστικά καταλύματα).

 

Παρακαλώ να εξετάσετε το εν λόγω αίτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, γιατί είναι κομβικό για την τύχη και την ομαλή υλοποίηση σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων συμπολιτών μας, τα οποία παρ’ ότι έχουν εγκριθεί και είναι απαραίτητα για την τόνωση της τοπικής δραστηριότητας, παρεμποδίζονται σήμερα από παράγοντες ανεξάρτητους από τη δική τους βούληση και ευθύνη.

 

                                                                    

 

 

                                                                

Ο  βουλευτής

 

 

 

 

 

        Δημήτρης Κουσελάς