Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τροποποίηση ισχύουσας ρύθμισης για τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/1/2012
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :4662

Ημερομηνία Κατάθεσης :19.01.2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ισχύουσας ρύθμισης για τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.

Κατά την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 23 ν. 4014/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 4030/2011, άρθρο 49, έχουν προκύψει και μου αναφέρθησαν σοβαρά προβλήματα κατά τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.

Το ανωτέρω άρθρο ορίζει ότι για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με ή ακόμα και χωρίς κτίσμα (πώληση, δωρεά, γονική παροχή, διανομή κλπ), δηλαδή σχεδόν για το σύνολο των συμβολαιογραφικών πράξεων, απαιτείται να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, καθώς και βεβαίωση μηχανικού συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Ειδικά στην περιφέρεια τούτο έχει ως συνέπεια ότι ακόμα και για τη μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων, έστω και μηδαμινής αξίας, όπως είναι τα περισσότερα αγροτεμάχια στην ύπαιθρο, οι ιδιοκτήτες, στην πλειοψηφία τους αγρότες χαμηλού εισοδήματος, να επιβαρύνονται με σημαντικά έξοδα αμοιβής μηχανικού, συχνά υψηλότερα της ίδιας της αξίας του προς μεταβίβαση ακινήτου!

Επειδή η εν λόγω διάταξη, παρ’ ότι γενικά σωστή στη σύλληψή της, ειδικά στην περίπτωση των αδόμητων αγροτεμαχίων επιβαρύνει υπέρμετρα τις μεταβιβάσεις και στη σημερινή συγκυρία απειλεί να παραλύσει τις συναλλαγές στην ύπαιθρο,

Επειδή για τα εν λόγω αγροτεμάχια θα αρκούσε ο συναλλασσόμενος να προσκόμιζε στον συμβολαιογράφο την υπεύθυνη δήλωσή του μαζί με βεβαίωση μηχανικού συνοδευόμενη από επίσημη αεροφωτογραφία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που να εμφανίζει την πλήρη εικόνα του αγροτεμαχίου για την ύπαρξη ή μη κτισμάτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της ως άνω διάταξης ειδικά για τις μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων, εφόσον ευλόγως αποδεικνύεται ότι αυτά είναι αδόμητα, με βάση τα ανωτέρω προτεινόμενα ;

Αθήνα, 16-1-2012

Ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς