Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα Σωματείου Χειριστών Μηχανοδηγών Βοηθών Μηχανημάτων Τεχνικών ‘Εργων Ν. Μεσσηνίας «Ο Προμηθεύς»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :522
Ημερομηνία Κατάθεσης :03.11.2011

 

                                                         ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα Σωματείου Χειριστών Μηχανοδηγών Βοηθών Μηχανημάτων Τεχνικών ‘Εργων Ν. Μεσσηνίας «Ο Προμηθεύς».

Σας διαβιβάζω την από 3-10-2011 επιστολή του Σωματείου Χειριστών Μηχανοδηγών Βοηθών Μηχανημάτων Τεχνικών ‘Εργων Ν. Μεσσηνίας «Ο Προμηθεύς». Με αυτήν ζητείται, ενόψει της έκδοσης των νέων Προεδρικών Διαταγμάτων για τα τεχνικά επαγγελματα και την αδειοδότησή τους, ειδικότερα δε για το επάγγελμα του Χειριστή Μηχανημάτων ‘Εργου, να μην αφαιρεθεί η προαπαιτούμενη γνωμοδότηση, που ήδη προβλεπόταν από το άρθρο 8 Π.Δ. 31/90, από τα επαγγελματικά σωματεία χειριστών.

 

‘Οπως επισημαίνεται στο συνημμένο, η γνωμοδότηση από τα σωματεία για την έκδοση αδειών των Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργου πρέπει να διατηρηθεί και στο νέο πλαίσιο απελευθέρωσης των τεχνικών επαγγελμάτων, αφ’ ενός διότι τούτο ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Γερμανία, αφ’ ετέρου διότι  τα υφιστάμενα σωματεία Χειριστών παίζουν ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του επαγγέλματος, διαμορφώνοντας καλύτερες συνθήκες για την ένταξη των νέων εργαζομένων σε αυτό.

 

 

                                                                        

Παρακαλώ να λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη τα παραπάνω, κατά την οριστική διαμόρφωση των ρυθμίσεων απελευθέρωσης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

 

                                                                

 

             Ο  βουλευτής

 

 

       Δημήτρης Κουσελάς