Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τροποποίηση αρτοποιητικού νόμου και προστασία της βιοτεχνικής αρτοποιϊας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :769
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.11.2011

 

 

                                                       ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αρτοποιητικού νόμου και προστασία της βιοτεχνικής αρτοποιϊας.

Σας διαβιβάζω την από 24-10-2011 επιστολή της Συντεχνίας Αρτοποιών Μεσσηνίας, με την οποία ο εν λόγω φορέας ζητεί να μην τροποποιηθούν οι διατάξεις του αρτοποιητικού νόμου (ν. 3526/2007), διότι κατά την άποψη των βιοτεχνών αρτοποιών, τούτο θα ωφελήσει κυρίως τα υπερκαταστήματα που ανήκουν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και θα καταστρέψει τον φούρνο της γειτονιάς, που παρέχει ποιοτικό, φρέσκο και φθηνό ψωμί στον καταναλωτή.

 

Οι βιοτέχνες αρτοποιοί ζητούν να ληφθεί υπόψη η σημασία και η ιδιαιτερότητα του κλάδου και να αποφευχθεί οιαδήποτε αιφνιδιαστική τροποποίηση του αρτοποιητικού νόμου, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι θέσεις τους και η βιωσιμότητα του κλάδου.

 

                                                                

Παρακαλώ να λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη τα εκτιθέμενα στα συνημμένα και να μεριμνήσετε ώστε εάν όντως χρειαστεί τροποποίηση του ως άνω νόμου, να υπάρξει διάλογος και να ληφθούν  κατάλληλα υπόψη η ιδιαιτερότητα και οι ανάγκες βιωσιμότητας της βιοτεχνικής αρτοποιϊας. 

                                                                     

  

     Ο  βουλευτής

 

 Δημήτρης  Κουσελάς