Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διατήρηση ψυχοκοινωνικού ρόλου ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :66
Ημερομηνία Κατάθεσης :.06.10.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ:Διατήρηση ψυχοκοινωνικού ρόλου ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας  

 

 

Σας διαβιβάζω υπομνήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας  και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας, με τα οποία εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία των αντίστοιχων φορέων για τη διαφαινόμενη κατάργηση του σημαντικότατου, για την υποστήριξη και την κοινωνική αποκατάσταση συμπολιτών μας με αναπηρίες, ρόλου του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις διατάξεις του πρόσφατου νομοσχεδίου «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 

 

Σας διαβιβάζω, επίσης, το από 28-9-2011 νέο υπόμνημα του Δ.Σ. του ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας, με το οποίο προτείνονται αναγκαίες βελτιώσεις στο ως άνω νομοσχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατά τα ανωτέρω αναγκαίος και αναπόσπαστος ψυχοκοινωνικός ρόλος των  ΚΕΚΥΚΑμεΑ. Ειδικότερα, με το υπόμνημα ζητείται:

 

-να προβλέπεται ρητώς ότι οι Μονάδες Φυσικής, Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παρέχουν υπηρεσίες και σε ΑμεΑ με νοητική υστέρηση, αυτισμό, αισθητηριακές ή και πολλαπλές αναπηρίες με προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, πρώϊμης διάγνωσης, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρίες και των  οικογενειών τους, προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρίες, λειτουργικής αποκατάστασης, υποστήριξης για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, καθώς και ότι συνεργάζονται με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο, για το συντονισμό της δράσης τους.

- να ορίζεται αρμόδιος Υποδιοικητής και να  συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν στα εν λόγω Κέντρα εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ και των Πιστοποιημένων Συλλόγων που λειτουργούν υποστηρικτικά. 

 

          - να διασφαλιστεί ότι οι προαναφερθείσες υπηρεσίες ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, θα παρέχονται   δωρεάν, χωρίς να απαιτείται κάλυψη ή σύμβαση με ασφαλιστικό φορέα.

 

 

                                                 

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς