Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέχιση αυτόνομης λειτουργίας και αναβάθμισης του ΤΕΙ Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/8/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :7446
Ημερομηνία Κατάθεσης :.05.08.2011

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση αυτόνομης λειτουργίας και αναβάθμισης του ΤΕΙ Καλαμάτας

 

Σας διαβιβάζω την από 27-7-2011 επιστολή του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ Καλαμάτας, με την οποία ζητείται η διασφάλιση της αυτόνομης λειτουργίας του, στο πλαίσιο της επικείμενης χωροταξικής αναδιάρθρωσης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αποτροπή  οιουδήποτε σχεδιασμού κατάργησης ή συρρίκνωσής του.

 

Το ΤΕΙ Καλαμάτας λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια, έχοντας σημαντικά προσφέρει και στην εκπαίδευση και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Διαθέτει την απαιτούμενη άρτια  στελέχωση σε εκπαιδευτικό και διοικητικό δυναμικό, αλλά και άριστες κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές, ώστε να συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία του και μάλιστα να ενισχυθεί περαιτέρω, με ενδεχόμενες  αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, εφόσον αυτό το επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες και ο γενικότερος χωροταξικός σχεδιασμός  της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.