Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ Σ.Ν «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/3/2011
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση που κάνουμε σήμερα για τη Συμφωνία που θέλουμε να κυρώσουμε, αφορά, όπως είπαν και οι εισηγητές, την προώθηση και επέκταση της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δικαστικών, αστυνομικών και τελωνειακών Αρχών, με σκοπό να συμπληρώσει και να διευκολύνει την εφαρμογή της Σύμβασης του 1959 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αμοιβαία συνδρομή επί ποινικών θεμάτων, καθώς και του επισυναπτόμενου σε αυτήν Πρωτοκόλλου του 1978.
Να υπογραμμίσω εδώ, - το είπε και ο κ. Παπαδημούλης-, ότι η πλειοψηφία των κρατών – μελών της Ε.Ε. έχει κυρώσει αυτή  τη Συμφωνία, ενώ η Ελλάδα αποτελούσε, ουσιαστικά, το ένα από τα δύο κράτη – μέλη, (το δεύτερο ήταν η Ιρλανδία), που δεν είχαν κυρώσει αυτή τη Συμφωνία, δεν είχαν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες από το εσωτερικό τους δίκαιο διαδικασίες, αυτές, δηλαδή, που ολοκληρώνουμε σήμερα.
Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι η επέκταση της διοικητικής συνδρομής και της δικαστικής συνεργασίας, μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών στον ποινικό τομέα, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, που αποβαίνει σε βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων.
Το πεδίο εφαρμογής της είναι το εξής :
Πρώτον, η πρόληψη, η ανίχνευση, η έρευνα, η δίωξη και η καταστολή, διοικητικού και ποινικού χαρακτήρα, της απάτης και κάθε παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των αντίστοιχων οικονομικών συμφερόντων των Συμβαλλόμενων Μερών. Αυτή η διαδικασία αφορά στις εμπορευματικές συναλλαγές που παραβαίνουν την τελωνειακή και την γεωργική νομοθεσία. Στις συναλλαγές κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α., τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τους φόρους πολυτελείας. Στην είσπραξη ή παρακράτηση πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των πόρων αυτών για σκοπούς άλλους, πέραν εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικά, καθώς και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, που ανατίθενται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
Δεύτερον, αφορά στην κατάσχεση και είσπραξη οφειλομένων ή αχρεωστήτως  εισπραχθέντων ποσών, που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες, σαν αυτές που ανέφερα παραπάνω.
Νομική βάση για την εν λόγω συμφωνία αποτελεί το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., πρώην άρθρο 280 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που αφορά στην καταπολέμηση της απάτης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης Συμφωνίας αφορά μόνο στην έμμεση φορολογία, δηλαδή στον Φ.Π.Α., στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στους ειδικούς φόρους πολυτελείας και όχι στην άμεση φορολογία, όπως ήδη επισημάνθηκε από συναδέλφους.
Τι κάνουμε, λοιπόν, για το κομμάτι της αμεσης φορολογίας, που είναι κρίσιμο και νευραλγικό; Εδώ τίθενται τρία πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.
Το πρώτο είναι τι ισχύει για τις περιπτώσεις καταθέσεων φυσικών προσώπων -και μιλάμε πάντα για την Ελβετία. Εδώ, λοιπόν, ισχύει ο νόμος 3363/2005, ο οποίος, ουσιαστικά, ενσωμάτωσε την Οδηγία 48/2003 στο εσωτερικό μας δίκαιο. Τι προβλέπει αυτός ο νόμος και ποια είναι τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα εφαρμογής του; Με το άρθρο 1 προβλέπεται παρακράτηση φόρου στο ποσό του καταβαλλόμενου τόκου στο κράτος πηγής, δηλαδή στην Ελβετία. Το ποσό της παρακράτησης στο κράτος πηγής ανέρχεται σε 15% κατά τα 3 πρώτα έτη από την ημερομηνία εφαρμογής της Συμφωνίας, σε 20% για τα επόμενα 3 έτη και σε 35% στη συνέχεια. Βάσει λοιπόν, της παραγράφου 1, του άρθρου 8 αυτής, μεταβιβάζεται το 75% του παρακρατηθέντος φόρου στο κράτος – μέλος όπου βρίσκεται η φορολογική κατοικία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, εν προκειμένω, στην Ελλάδα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2, προβλέπεται η δυνατότητα εθελοντικής γνωστοποίησης των σχετικών πληροφοριών στην αρμόδια Αρχή του κράτους  - μέλους όπου κατοικεί ο πραγματικός δικαιούχος, δια της αρμόδιας Αρχής του κράτους πηγής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στο κράτος πηγής, αλλά στο κράτος κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου.
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που η χώρα μας διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ποσά που εισέρρευσαν στην Ελλάδα ως έσοδα από την απόδοση του 75% του παρακρατηθέντος φόρου στην Ελβετία σε τόκους εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, δηλαδή σε τόκους από καταθέσεις στην Ελβετία για τα φορολογικά έτη 2006- 2008, είναι τα εξής: το 2006 εισπράξαμε 3.488.962 ευρώ από τόκους καταθέσεων που βρίσκονται στην Ελβετία. Το 2007 εισπράξαμε 9.398.717 ευρώ. Το 2008 εισπράξαμε 9.928.558 ευρώ. Αυτά, σε ότι αφορά στις καταθέσεις στην Ελβετία.
Το δεύτερο ζήτημα, που είναι εξίσου σημαντικό, αφορά στα μερίσματα, στους τόκους, στην ωφέλεια από κεφάλαιο, στις μεθόδους εξάλειψης της διπλής φορολογίας, στη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η Κυβέρνησή μας, στις 22 και στις 23/3/2010 στην Αθήνα προχώρησε στην αναθεώρηση ορισμένων άρθρων της σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, για τους φόρους εισοδήματος μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 25, που προσιδιάζει στο αντίστοιχο άρθρο 26 του προτύπου της σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, διευρύνεται το πεδίο συνεργασίας των φορολογικών αρχών των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της Ελλάδας και της Ελβετίας. Η αναθεωρημένη συμφωνία, που υπεγράφη στις 4/11/2010 στη Βέρνη, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2012, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ελβετία. Όμως, θα τεθεί σε εφαρμογή και είναι πολύ σημαντική.
Υπάρχει ένα τρίτο ζήτημα, που είναι εκτός της Συμφωνίας που κυρώνουμε σήμερα. Είναι ο συνδυασμός της Οδηγίας 48/2003, που προανέφερα και της Σύμβασης που υπογράψαμε στη Βέρνη. Μέχρι σήμερα, η Ελβετία δεν έχει συνάψει συμφωνία με άλλο κράτος για τη νόμιμη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με λογαριασμούς που τηρούνται σε τραπεζικά της ιδρύματα. Στην παρούσα φάση προβλέπεται να αρχίσουν, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011, διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία, με αντικείμενο τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, που θα έχει εφαρμογή σε Γερμανούς φορολογικούς κατοίκους.
Η χώρα μας, ήδη έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις για την υπογραφή μιας ανάλογης συμφωνίας. Σημειώνω και επαναλαμβάνω την ενημέρωση που είχα κάνει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Υπουργού Οικονομικών με τον ομόλογό του, που έγινε πρόσφατα στην Ελβετία. Πέρα από αυτές τις συναντήσεις, υπήρξε ήδη συνάντηση στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας στην Αθήνα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να υπογραφεί και αυτή η συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ σημαντική και η οποία συνδυάζει την Οδηγία 48 και τη Σύμβαση που υπογράψαμε πέρυσι, προκειμένου να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.
Σε ότι αφορά στην παρατήρηση που έκανε ο κ. Τζέκης, το άρθρο 25 στην παράγραφο 5 επιβάλλει την αποκάλυψη των πληροφοριών, ανεξαρτήτως τυχόν διατάξεων που υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Δηλαδή, δεν υπερισχύει εν προκειμένω η εθνική νομοθεσία της Ελβετίας. Το άρθρο είναι ξεκάθαρο και λέει ότι εφόσον είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο, δίνει την εξουσία να επιβάλουν την αποκάλυψη πληροφοριών που καλύπτονται από αυτήν, ανεξαρτήτως της παραγράφου 3 ή τυχόν αντίθετων διατάξεων στην εθνική νομοθεσία. Η Οδηγία είναι σαφής και δεν αφήνει να υπερισχύσει η εθνική νομοθεσία της Ελβετίας.
Όσον αφορά στην αξιοποίηση των στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σήμερα ήδη γίνεται αξιοποίηση από αυτήν  των στοιχείων καταθέσεων φυσικών προσώπων -και το είχα αποκαλύψει στη Βουλή- για τις 40 χώρες που υπάγονται στην οδηγία 48/2003, βεβαίως, για όσες από αυτές τις χώρες παρέχουν τέτοια στοιχεία.
Ως προς την Ελβετία, για την άμεση φορολογία, ισχύουν αυτά που είπα πριν. Ισχύει η Οδηγία 48/2003, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον νόμο του 2005. Η συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με το άρθρο 25 καλύπτει αρκετά ζητήματα και την πρόβλεψη του συνδυασμού, που ανέφερα πριν.
Ο κ. Παπαδημούλης έθεσε ένα ζήτημα που είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Σχετικά με την παραίτηση του κ. Γεωργακόπουλου, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.  Έχει προσφέρει σε πολλούς τομείς  και είναι γνωστή η προσφορά του. Υπέβαλε την παραίτησή του για τους λόγους,  τους οποίους ο ίδιος αναφέρει  στην παραίτησή του  και δεν έχω καμία διάθεση να τους σχολιάσω.  Ο καθένας μας κρίνεται , σε κάθε τομέα που υπηρετεί, σύμφωνα με την προσφορά του και τη δράση του .
Σε σχέση με την κριτική για  το ζήτημα της αύξησης των εσόδων, τελευταία γίνεται μια πολύ εύκολη κριτική  σε αυτόν τον τομέα, σαν να υπάρχει δυνατότητα  να βγούμε στην αγορά και να εισπράξουμε αφειδώς έσοδα. Πέρυσι, παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες εξαναγκαστήκαμε και είμαστε εξαναγκασμένοι να λειτουργούμε, την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και την πιστωτική ασφυξία, καταφέραμε, με ύφεση που κυμάνθηκε στο 4,5 %, να έχουμε αύξηση των εσόδων κατά 5,4%,όταν η Ιρλανδία με ύφεση 2% είχε μείωση των εσόδων κατά 8%. Είναι γεγονός ότι φέτος, το πρώτο δίμηνο του νέου χρόνου, υπάρχει μια υστέρηση εσόδων. Το ακριβές νούμερο θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα. Αυτή η υστέρηση οφείλεται, σε ένα βαθμό, σε συγκυριακούς λόγους. Είναι τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας, που την προηγούμενη φορά εισπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2010, ενώ φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ των τελών εισπράχθηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Είναι άλλα 160 εκατ. από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και 40 εκατ. από τον ΦΠΑ, που υπολογίζεται σε αυτόν, τα οποία ήταν διογκωμένα στις αρχές του 2010, γιατί το 2009 υπήρξε  μια άνευ προηγουμένου αποθεματοποίηση, επειδή  όλοι γνώριζαν  πως θα γίνουν   αυξήσεις  στον ειδικό  φόρο καπνού και έσπευσαν να αποθεματοποιήσουν. Επειδή έχουν περιθώριο  πληρωμής  56 ημερών, αυτά τα χρήματα πληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2010, με αποτέλεσμα τα τελωνειακά έσοδα τον αντίστοιχο μήνα του 2010 να είναι πολύ υψηλά.
Υπάρχουν, όμως, και θέματα που σχετίζονται με αδυναμίες του ελεγκτικού -εισπρακτικού μηχανισμού. Αυτές, λοιπόν, τις αδυναμίες εμείς τις αντιμετωπίζουμε και θα τις αντιμετωπίσουμε και με το φορολογικό νομοσχέδιο που ήδη συζητάμε, που προβλέπει πλήρη ανασυγκρότηση του ελεγκτικού μηχανισμού, και, στη συνέχεια, με την ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση ολόκληρου του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω, όμως, πως η εύκολη κριτική «αποτύχατε» ή «πέσατε έξω», με τον τρόπο που γίνεται, δεν βοηθάει κανένα.
Εάν υπάρχουν από κάποιον συνάδελφο συγκεκριμένες προτάσεις -και όχι γενικόλογα πράγματα- για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα, πέρα από αυτά που κάνουμε, είναι καλοδεχούμενες. Να μπουν πάνω στο τραπέζι και να είστε σίγουροι ότι θα τις αξιοποιήσουμε.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κατ αρχήν, ούτε κανείς πάει να  εξωραΐσει οτιδήποτε, ούτε, εν πάσει περίπτωσει, να ισχυρισθεί πως με αυτό που κάνουμε σήμερα, «τα κάνουμε όλα». Γιατί άκουσα μια κριτική γι αυτό το ζήτημα.
Σήμερα, επικυρώνουμε μία Οδηγία, την οποία θα έπρεπε προ πολλού να έχουμε επικυρώσει. Απαντώντας και στον κ. Γείτονα, να πω ότι αυτή δεν σχετίζεται καθόλου με τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή με την Ελβετία, στις οποίες συμμετείχε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, σχετικά με την ενημέρωση που θέλουμε να έχουμε για τις ελληνικές καταθέσεις στην Ελβετία, είτε αυτές είναι νόμιμες, είτε παράνομες. Δεν έχει καμία σχέση, είναι ξεχωριστό θέμα το ένα από το άλλο. Ούτε έχουμε αυταπάτες, για τη λειτουργία συνολικότερα της Ελβετίας.
 Δεν τρέφουμε, λοιπόν, καμία αυταπάτη για το πώς χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα μια σειρά από εγκληματικές οργανώσεις την Ελβετία. Την χρησιμοποιούσαν σαν μία τρίτη χώρα που συνορεύει με την Ε.Ε,  η οποία δεν παρείχε πληροφορίες για μια σειρά κρίσιμα φορολογικά θέματα και για απάτες «τύπου Καρουζέλ», σε βάρος ιδιαίτερα του Φ.Π.Α., που κοστίζουν το 10% περίπου του ευρωπαϊκού Φ.Π.Α -και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ελβετία, τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια άρχισε να συμμορφώνεται και να υπογράφει μια σειρά από συμφωνίες με την Ε.Ε. στο σύνολό της, αλλά και ξεχωριστά, με χώρες-μέλη της Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.
Σε ότι αφορά, τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα. Επειδή δεν υφίσταται εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας, το άρθρο 293 της συνθήκης της Ε.Ε. κ.ά., προτρέπουν τη σύναψη σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Επειδή όντως υπάρχει αυτό το κενό, γι αυτό γίνεται και η προτροπή και οι προσπάθειες από πλευράς όλων.
Για το πώς ερμηνεύεται η διάταξη ως προς την απάτη, που έθεσε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Βορίδης, αυτό είναι καθαρά θέμα της εσωτερικής νομοθεσίας κάθε κράτους - μέλους. Εγώ, έχω για παράδειγμα εδώ -και μπορώ να σας το διαβάσω, αλλά θα σας κουράσω - πως ερμηνεύει το ζήτημα αυτό π.χ. η γερμανική νομοθεσία. Νομίζω, όμως, ότι δεν είναι της παρούσης.
Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Είναι μια σημαντική συμφωνία. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, ελπίζουμε όμως και ευελπιστούμε, να υπογραφεί στο προσεχές διάστημα η συμφωνία με την Ελβετία, που αφορά στην πληροφόρηση για το  σύνολο των ελληνικών καταθέσεων. Ομως, οι καταθέσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν ανέρχονται σε 600 δις ευρώ, όπως ανέφερε ο κ. Παπαδημούλης. Μου δόθηκε, άλλωστε, η ευκαιρία να πω στη Βουλή ότι το σύνολο των ελληνικών καταθέσεων στο εξωτερικό δεν ξεπερνά τα 280 δισ. €. Το γνωρίζω, γιατί όλες οι πληροφορίες και η διασταύρωση που κάναμε δεν οδηγούν σε τέτοια νούμερα, τα οποία είναι υπερβολικά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Να σας πληροφορήσω, επίσης, ότι το τελευταίο διάστημα η Ελβετία έπαψε  να θεωρείται «φορολογικός παράδεισος». Άρχισαν να διαμορφώνονται νέοι, όπως είναι η Σιγκαπούρη και άλλοι και που θα πρέπει να δούμε, τι μπορούμε να κάνουμε και εκεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.