Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ <<Ελλιπής ενσωμάτωση της οδηγίας –πλαίσιο 2000/60ΕΚ για τα ύδατα >>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Βουλής:5258
Ημ. Κατάθεσης: 29-01-2008

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ :<<Ελλιπής ενσωμάτωση της οδηγίας –πλαίσιο 2000/60ΕΚ για τα ύδατα >>

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα υιοθετεί το μοντέλο της ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, όπως αυτό προκύπτει από τη συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 3 (συντονισμός διοικητικών ρυθμίσεων σε περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού), 5 (χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής ποταμού, επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος), 11 (Πρόγραμμα Μέτρων) και 13 (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού).

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να προάγει τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία αυτή καταρχάς με τη θέσπιση του Νόμου 3199/2003 αλλά και με την έκδοση του Π.Δ 51/2007 (Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ) και την ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η Επιτροπή της Ε.Ε. προσέφυγε πρόσφατα κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ, ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι «η Ελληνική Δημοκρατία, μην εκπονώντας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2004 για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, το οποίο βρίσκεται στο έδαφός της, ανάλυση των χαρακτηριστικών της, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ενώ μην υποβάλλοντας συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου αυτού, παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής».

Επιπροσθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας-πλαίσιο μέχρι τις 22.12.2004 θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών. Η προθεσμία αυτή προβλέπεται άλλωστε και στο άρθρο 4 παρ. 1 ι του Ν. 3199/2003, όπου και ορίζεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο προστατευόμενων περιοχών καθώς και ότι με Π.Δ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου Νόμου καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενό του. Το Π.Δ 51/2007 δεν καθορίζει όμως αναλυτικά και με σαφή τρόπο το περιεχόμενο του μητρώου αυτού, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Αντιθέτως το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ 51/2007 ορίζει μόνον ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υδάτων καθορίζουν το μητρώο προστατευομένων περιοχών για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού, το οποίο διαβιβάζουν στην Κεντρική Υπηρεσία υδάτων, η οποία και καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών.

Επίσης, προβαίνει στο άρθρο 6 παρ. 1 εδ β στον χαρακτηρισμό για το ποιες περιοχές θεωρούνται ως προστατευόμενες, χωρίς όμως να υιοθετεί σαφή κριτήρια για το χαρακτηρισμό τους. Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι όχι μόνον δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς το περιεχόμενο του μητρώου αλλά δεν έχει γίνει και καμιά προσπάθεια για την κατάρτιση του, με συνέπεια η χώρα μας να παραβιάζει την υποχρέωση, που υπέχει για την κατάρτιση μητρώων προστατευομένων περιοχών το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος της οδηγίας, δηλαδή στις 22.12.2004, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της οδηγίας-πλαίσιο.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Π.Δ 51/2007 δεν περιλαμβάνει καμιά μεθοδολογία για τη διενέργεια οικονομικής ανάλυσης, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 12γ του Ν. 3199/2003 ορίζεται ότι πραγματοποιείται οικονομική ανάλυση βάσει των όσων θα ορίζονται στο εκτελεστικό Π.Δ. Στο άρθρο όμως 8 του Π.Δ δεν εμπεριέχεται καμιά μεθοδολογία οικονομικής ανάλυσης των υπηρεσιών ύδατος, αντιθέτως παρατίθενται τρεις γενικόλογοι παράγραφοι στο Παράρτημα ΙV του άρθρου 19. Η υιοθέτηση μεθοδολογίας οικονομικής ανάλυσης συνιστά το απαραίτητο βήμα για τη χάραξη πολιτικών ύδατος σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας-πλαίσιο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός

Για ποιούς λόγους δεν έχετε μέχρι σήμερα προβεί στην υιοθέτηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης ενσωμάτωση της οδηγίας-πλαίσιο στην ελληνική έννομη τάξη και να αποφευχθεί τόσο η καταδίκη της χώρας στην παρούσα φάση όσο και η μελλοντική παραπομπή για πλημμελή ενσωμάτωση της οδηγίας-πλαίσιο ;