Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αξιοποίηση Διοικητηρίου Καλαμάτας για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξοικονόμηση ενοικίων για το Δημόσιο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 11777
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.06.2010

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση Διοικητηρίου Καλαμάτας για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξοικονόμηση ενοικίων για το Δημόσιο.

 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, στο Διοικητήριο Καλαμάτας στεγάζονταν, επιπλέον των στεγαζόμενων σήμερα σε αυτό, υπηρεσίες του Δημοσίου όπως ΔΟΥ, Δασαρχείο, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας, Στατιστική, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Τοπογραφική Υπηρεσία, Υπηρεσίες της Περιφέρειας κλπ.

 

Η μετακίνηση ορισμένων εξ αυτών ενδεχομένως να ήταν επιβεβλημένη για λειτουργικούς λόγους, ωστόσο είναι  ακατανόητο, ειδικά σήμερα που το Δημόσιο αντιμετωπίζει οξυμμένα  δημοσιονομικά προβλήματα, να επιβαρύνεται με ενοίκια για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του σε διάσπαρτα κτήρια, κάτι που ελάχιστα εξυπηρετεί και τους πολίτες, την ίδια στιγμή που εκτιμάται ότι υπάρχουν κατάλληλοι και ανεκμετάλλευτοι χώροι στο Διοικητήριο της Καλαμάτας.

 

Ειδικότερα, ο 2ος, 3ος και 4ος όροφοι του Διοικητηρίου Καλαμάτας είναι πλήρεις, ο 5ος  σχεδόν πλήρης, αλλά ο 6ος όροφος καταλαμβάνεται από  διάσπαρτες υπηρεσίες,  ακόμα και υπηρεσίες ή γραφεία που πλέον δεν λειτουργούν. Τέλος, ο 1ος όροφος του Διοικητηρίου παραμένει κενός λόγω εργασιών εσωτερικής διαρρύθμισης, οι οποίες δημοπρατήθηκαν αλλά κρίθηκε αναγκαίο να σταματήσουν λόγω στατικών προβλημάτων.

 

Επειδή  είναι εύλογο, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων κτιρίων και συγκεκριμένα του Διοικητηρίου Καλαμάτας, ώστε να μην επιβαρύνεται το Δημόσιο με ποσά  εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως για τη στέγαση των αντίστοιχων υπηρεσιών σε άλλα, όχι πάντα εξίσου κατάλληλα ή λειτουργικά κτήρια,

Επειδή, ενόψει της υλοποίησης και «Καλλικράτη», θα πρέπει να γίνει αναδιάταξη των υπηρεσιών με γνώμονα τη λιγότερη δυνατή διασπορά τους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

 

        

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:   

                                                                      

- Το Διοικητήριο της Καλαμάτας θεωρείται  κατάλληλο και αξιοποιήσιμο για τη στέγαση και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων με ολιγάριθμο προσωπικό;

 

- Αν ναι, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν κενά, την ίδια στιγμή που για άλλες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταστεγαστούν στο Διοικητήριο, καταβάλλονται μηνιαίως από το Δημόσιο ενοίκια πολλών χιλιάδων ευρώ;

 

- Τι προτίθεται να κάνει για την πληρέστερη αξιοποίηση του Διοικητηρίου Καλαμάτας, ώστε και να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να εξοικονομούνται δαπάνες ενοικίων για το Δημόσιο;

 

                                                                           Αθήνα,  17 Ιουνίου  2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς