Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εργο νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/2/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6378
Ημερομηνία Κατάθεσης :.19.02.2010

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΘΕΜΑ: ‘Εργο νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου Ν. Μεσσηνίας.

 

Η σοβαρή καθυστέρηση έγκρισης της αναγκαίας προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, παρά τις δοθείσες διαβεβαιώσεις στους κατοίκους ότι όλες οι αναγκαίες μελέτες θα ολοκληρώνονταν εγκαίρως, έχει ως συνέπεια να εξακολουθεί να εκκρεμεί η δημοπράτηση του έργου νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου Ν. Μεσσηνίας.  Για τούτο επανέρχομαι στα ζητήματα που έθεσα με την υπ. αριθ. 16018/12-3-2009 Ερώτηση και την από 21-7-2009 Αναφορά μου για το ίδιο θέμα.  

 

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 19490/1-4-2009 απάντηση του τότε Υπουργού ΕΣΔΑ «Το έργο της νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-Ραυτόπουλου δεν έχει δημοπρατηθεί και δεν έχει προταθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καθώς η εκπόνηση της μελέτης δεν έχει ολοκληρωθεί, επειδή εκκρεμεί η έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...»

 

Επειδή εαν δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι μελέτες, καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιη η υλοποίηση ενός έργου απολύτως απαραίτητου για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής,

 

Επειδή επείγει το έργο αυτό να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αφού η υλοποίησή του θα οδηγήσει στην άρση της απομόνωσης και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής,  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- ‘Εχουν τελικά ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες για την ένταξη του έργου νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσίας-
   Ραυτόπουλου στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα;

- Αν ναι, πρόκειται το συγκεκριμένο έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε άλλο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να
  μπορέσει να δημοπρατηθεί το ταχύτερο;  

                                                                      

                                                                       Αθήνα,   19 Φεβρουαρίου 2010

 

Ο βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς