Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση δικτύου ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών του χωριού Αραπόλακα Πυλίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 921
Ημερομηνία Κατάθεσης :.25.1.2010

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών του χωριού Αραπόλακα  Πυλίας Ν. Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της από 18-1-2010  επιστολής του Μορφωτικού Συλλόγου Αραπολακαίων Πυλίας « Η Υπαπαντή του Σωτήρος», με το οποίο ζητείται η επέκταση του δικτύου της ΔΕΗ, με τη διάθεση των αναγκαίων προς τούτο κονδυλίων, προκειμένου να υπάρξει παροχή ρεύματος στην εκκλησία ‘Αγιος Δημήτριος, στο νεκροταφείο, καθώς και σε γειτνιάζουσες με αυτά κατοικίες του χωριού Αραπόλακα.  

 

Παρακαλώ να δείτε τα αναφερόμενα στο συνημμένο με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, διότι πρόκειται για εύλογο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.    

 

   

                                                                        Αθήνα,  22 Ιανουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς