Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ωράριο απασχόλησης πυροσβεστικού προσωπικού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 762
Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.01.2010

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

ΘΕΜΑ: Ωράριο απασχόλησης πυροσβεστικού προσωπικού.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 168/11-1-2010 υπομνήματος της ‘Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας . Με αυτό η Διοίκηση της ‘Ενωσης εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή της στην επικείμενη αλλαγή ωραρίου εργασίας των μελών της, καθόσον ειδικοί υπηρεσιακοί, οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ωραρίου ως έχει, ενός ωραρίου που άλλωστε εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε και όχι την αλλαγή του σε 8ωρη ή 12ωρη βάρδια.

 

Η εξεταζόμενη αλλαγή ωραρίου αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά και υπηρεσιακά προβλήματα στο πυροσβεστικό προσωπικό της Μεσσηνίας (συνεχείς μετακινήσεις λόγω επιφυλακών, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, οικονομική επιβάρυνση λόγω των συχνότερων μετακινήσεων που θα απαιτηθούν από τον τόπο κατοικίας στον τόπο υπηρεσίας τους, που κατά κανόνα απέχουν σημαντικά κ.λ.π.).

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετεί με συνέπεια και αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο, στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Ελλάδα.   Γι’ αυτό παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα, ευαισθησία και προσοχή τα περιλαμβανόμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και αιτήματα της ‘Ενωσης, για να μη μεταβληθεί το υφιστάμενο ωράριο εργασίας τους.  

 

 

   

                                                                        Αθήνα,  12 Ιανουαρίου 2010

 

Ο  βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς