Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επείγοντα προβλήματα Γυμνασίου Θουρίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/1/2010
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 671
Ημερομηνία Κατάθεσης :.23.12.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

- ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Θέμα: Επείγοντα προβλήματα Γυμνασίου Θουρίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος της Διευθύντριας του Γυμνασίου Θουρίας Ν. Μεσσηνίας. Το υπόμνημα συντάχθηκε με ομόφωνη γνώμη του Συλλόγου Καθηγητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Θουρίας, αναφέρεται δε στα επείγοντα κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα του Γυμνασίου, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.  

 

Παρακαλώ να δείτε τα προβλήματα αυτά με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να επιδιώξετε την άμεση διευθέτηση όσων από αυτά αντιστοίχως εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας.

 

 

        Αθήνα  23  Δεκεμβρίου 2009    

Ο  βουλευτής

         Δημήτρης Κουσελάς