Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανάγκη προστασίας του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας - Δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαχείριση του Υμηττού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/8/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Ημερομηνία Κατάθεσης :. 7/8/2009

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

 

 

 

Θέμα: Ανάγκη προστασίας του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας - Δύο μέτρα και δύο σταθμά στη διαχείριση του Υμηττού

 

 

 

Ο Υμηττός αποτελεί οργανικό τμήμα του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης. Αποτελεί χώρο με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και σημείο εκτόνωσης του αστικού πληθυσμού καθώς διαθέτει διαδρομές περιπάτου και σημεία στάσης ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Παράλληλα η ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας του Υμηττού τον καθιστούν ένα σημαντικό βιότοπο του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Πέρα όμως από το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, στον Υμηττό υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και μνημεία της Βυζαντινής περιόδου (Μονή Καισαριανής, Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Μονή Αγ. Ιωάννου Κυνηγού κλπ), συνθέτοντας έτσι και ένα σημαντικό πολιτιστικό και πνευματικό πόλο. 

 

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Υμηττός δέχεται πιέσεις περιβαλλοντικού και πολεοδομικού - οικιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα διαδοχικές επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως που έρχονται να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες και ανοργάνωτες επεκτάσεις της πόλης, καταστροφικές πυρκαγιές, με πιο χαρακτηριστικές αυτές του 1995, 1998 και την πιο πρόσφατη του 2007 δείχνουν πως συρρικνώνεται αυτός ο φυσικός πόρος. Η πολιτεία προκειμένου να ελέγξει τις πιέσεις αυτές και προκειμένου να διαχειριστεί με ορθολογικό τρόπο το φυσικό περιβάλλον έχει θεσπίσει μια σειρά από ρυθμίσεις που θέτουν τους όρους και τα όρια αξιοποίησης της περιοχής του Υμηττού. Οι ρυθμίσεις αυτές αν και ανεπαρκείς, δεν τηρούνται ούτε από τους ίδιους τους φορείς της Πολιτείας.

 

Επιπλέον απ ό,τι φαίνεται από το Άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» ΦΕΚ544/Δ/31-8/20-10-1978 «Η ως άνω ζώνη Β καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων μόνον κοινωφελών λειτουργιών, εντός της οποίας επιτρέπεται η δόμησις μόνον κτιρίων χρήσεως αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, νοσοκομείων, και θεραπευτηρίων εν γένει, Διδακτηρίων, Ορφανοτροφείων, ασύλων, και εν γένει κτιρίων προς εξυπηρέτησιν αναλόγων ευαγών σκοπών, ή δημιουργία αλσών, πάρκων και εν γένει χώρων πρασίνου, ως και η ανόρυξις φρεάτων και αι συναφείς αντλητικαί εγκαταστάσεις και υδαταποθήκαι». Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η χρήση κατοικίες ή ξενώνες δεν είναι συμβατή και επομένως δεν είναι νόμιμη.

 

Επιπλέον το ΥΠΕΧΩΔΕ, εν όψει της έγκρισης του σχεδίου του Π.Δ. που έθεσε προς διαβούλευση, και κατόπιν αιτήματος της Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς, προχώρησε -ορθώς- σε αναστολή των οικοδομικών εργασιών και διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών.

 

Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι οι προτάσεις του νέου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον Υμηττό ανοίγουν τις ορέξεις για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όπως αυτή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιπλέον όλο αυτό το διάστημα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του στρατοπέδου Σακέτα, το ΥΠΕΧΩΔΕ αδράνησε και μόνο υπό την πίεση των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης, αφυπνίσθηκε.

 

Όμως από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης διάσταση στις πολιτικές και τα προγράμματα των Υπουργείων, τα οποία εμφανίζονται έτσι αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους.

 

Τέλος υπάρχει το θέμα έκδοσης Οικοδομικών Αδειών με ειδική διαδικασία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όχι από τα κανονικά Πολεοδομικά Γραφεία (κάτι ανάλογο που συμβαίνει με τις άδειες των Ναοδομικών κτηρίων από τις αντίστοιχες  Εκκλησιαστικές Αρχές). Τα δύο αυτά ειδικά καθεστώτα είναι φανερό ότι δημιουργούν συχνά προβλήματα καθόσον, μέσω αυτής της ειδικής διαδικασίας, αναπτύσσεται μία σχετική αδιαφάνεια και οι κανονικές πολεοδομικές υπηρεσίες δεν έχουν συνολική εποπτεία της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού.

 

Τέλος, ακόμη και στην περίπτωση της ειδικής διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, το πνεύμα του νόμου καταστρατηγείται, αφού η χρήση κατοικία (ξενώνες) δεν αποτελεί λειτουργία και υποδομή αμυντικού και στρατιωτικού χαρακτήρα και άρα θα μπορούσε να δοθεί άδεια από τις κανονικές υπηρεσίες. 

 

 

 

Για τους παραπάνω λόγους ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

 

 

1.       Πότε θα καταργήσουν την ειδική διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις για συνήθεις λειτουργίες και χρήσεις όπως π.χ. κατοικίες, που δημιουργεί προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών και κρατικών φορέων, για την ανέγερση της ίδιας εγκατάστασης όπως στην περίπτωση του Υμηττού;

 

2.       Πως δικαιολογείται η συμβατότητα και η νομιμότητα της χρήσης κατοικία (ξενώνας) στη Β ζώνη, όταν στο Προεδρικό Διάταγμα καθορισμού ζωνών και προστασίας της περιοχής του Υμηττού  (άρθρο 3, παρ. 1), δεν αναφέρεται τέτοια χρήση;

 

3.       Πως εξηγείται η διαφορετική αντιμετώπιση του ιδίου χώρου (Β ζώνη Υμηττού) από τα αρμόδια Υπουργεία, κατά τρόπο διαμετρικά αντίθετο; Σε τι άμεσες ενέργειες θα προβούν οι κ.κ. Υπουργοί για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο απόκλισης-διάστασης πολιτικών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος;

 

4.       Σκοπεύουν να προωθήσουν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αναθεώρησης του ισχύοντος Π.Δ. του 78, με βάση τις απόψεις των περιβαλλοντικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, στην κατεύθυνση αυστηροποίησης του καθεστώτος που ισχύει στον Υμηττό και απαγόρευσης κάθε ενέργειας που αποσκοπεί στη δόμηση; Και αν ναι, πότε;

 

5.       Σκοπεύουν να κηρύξουν τον Υμηττό Προστατευόμενη Περιοχή και να συστήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2742, Φορέα Διαχείρισης ο οποίος θα εποπτεύει και θα συντονίζει την εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών και χωροταξικών ρυθμίσεων του Υμηττού;

 

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

 

 

 

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

 

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕΡΛΕΠΕ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ