Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αίτημα συνταξιούχου Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 762
Ημερομηνία Κατάθεσης :29.07.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα:  Αίτημα συνταξιούχου Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ).

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο εξώδικης δήλωσης–πρόσκλησης συνταξιούχου υπαλλήλου της ΑΤΕ, ο οποίος υπηρέτησε στο κατάστημα Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας και ζητεί να του αναγνωρισθεί και τυπικά η τοποθέτηση στη θέση του Τομεάρχη Ανάπτυξης ιδιωτών αγροτών, η οποία έγινε πριν τη συνταξιοδότησή του και ενώ ήδη από τον Μάρτιο του 2005 ασκούσε τα αντίστοιχα καθήκοντα.   

Παρακαλώ να εξετάσετε το ανωτέρω αίτημα με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, ώστε να μην αδικηθεί ο εν λόγω συνταξιούχος της ΑΤΕ, με σημαντική οικονομική απώλεια σε παρελθούσες αποδοχές αλλά και στη σύνταξή του, σε σχέση με άλλους εν ενεργεία συναδέλφους του, για τους οποίους το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ήδη προέβη σε αναδρομική αναγνώριση και επικύρωση της ανάθεσης των καθηκόντων Τομεάρχη.

Αθήνα,  29 Ιουλίου  2009         

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς