Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα κατοίκων Δ.Δ. Καλλίτσαινας Δήμου Αυλώνας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 44

Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.06.2009

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Θέμα:  Προβλήματα κατοίκων Δ.Δ. Καλλίτσαινας  Δήμου Αυλώνας Ν. Μεσσηνίας.

 

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 30/26-5-2009 επιστολής του Προοδευτικού Συλλόγου Καλλίτσαινας Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία μου κοινοποιήθηκε μαζί με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, τα οποία αφορούν σε σημαντικά αιτήματα των κατοίκων της εν λόγω περιοχής, που παραμένουν μέχρι σήμερα άλυτα.

 

Παρακαλώ να δείτε αυτά τα αιτήματα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να μεριμνήσετε για την ικανοποίησή τους.

 

Αθήνα,  15 Ιουνίου  2009                                                                                                                             

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς