Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ.Πρωτοκόλλου:2198
Ημερομηνία Κατάθεσης :.28.04.2009

Προς την Βουλή των Ελλήνων

Πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»

 

O Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου με το με αρ. πρωτ. 284/24-4-2007 έγγραφό του προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζήτησε να διαβιβαστεί στη Βουλή των Ελλήνων δικογραφία προκαταρτικής εξέτασης σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης δρομολογίου άγονων γραμμών διότι προέκυψαν στοιχεία υπόνοιας διάπραξης ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη.

Την ως άνω δικογραφία επέστρεψε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με το με αρ. πρωτ. 1913/16-5-2007 έγγραφό του, διότι, κατά την άποψή του, δεν συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης Υπουργών.

Ακολούθως, ο διενεργών την ανάκριση επί της υπόθεσης, Ανακριτής του Α Τμήματος Πλημμελειοδικών Ρόδου διαβίβασε απευθείας στη Βουλή των Ελλήνων, με το 117/8-4-2009 έγγραφό του, αντίγραφο της με αρ. 23/2007 ανακριτικής δικογραφίας, σχετικά με την ως άνω διαδικασία ανάθεσης του δρομολογίου των άγονων γραμμών, καθόσον στοιχεία αυτής της δικογραφίας έχουν σχέση με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Με την με αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/5133/24-5-2005 Προκήρυξη ο τότε Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλης Παυλίδης προκήρυξε ανοιχτό δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών με επιδότηση, διάρκειας ενός έτους. Μεταξύ των δρομολογίων του διαγωνισμού περιλαμβάνεται το δρομολόγιο με αρ. 173 για την διαδρομή «ΚΩΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΣΥΜΗ ή ΧΑΛΚΗ - ΡΟΔΟΣ και επιστροφή». Το ανώτατο επιτρεπτά προσφερόμενο μίσθωμα καθορίστηκε από την Προκήρυξη στα 5.500 € ανά δρομολόγιο. Το απαιτούμενο από την Προκήρυξη πλοίο καθορίστηκε σε ταχύπλοο και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αυτού ήσαν: μεταφορική ικανότητα 300 τουλάχιστον επιβατών, επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ. οχημάτων 50 τουλάχιστον τ.μ. και ολικό μήκος άνω των 40 μέτρων. Οι δρομολογιακές απαιτήσεις καθορίστηκαν από την Προκήρυξη σε δύο δρομολόγια την εβδομάδα.

Ο ως άνω διαγωνισμός διεξήχθη την 15-6-2005 και απέβη άγονος ως προς ορισμένα δρομολόγια, μεταξύ των οποίων και το υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα, για το προαναφερθέν δρομολόγιο, κατετέθη μόνο μια προσφορά (της εταιρείας «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»), με πλοίο φερόμενου μήκους μικρότερου του ελάχιστου ανεκτού από την προκήρυξη του διαγωνισμού και η προσφορά απερρίφθη.

Στις 14-11-2005 ο ως άνω πρώην Υπουργός, πέντε (5) περίπου μήνες μετά την αποτυχία του αρχικού διαγωνισμού ως προς το ως άνω δρομολόγιο, εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.09/10157/14-11-2005 Πρόσκληση προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης), για την ανάθεση των δρομολογίων, για τα οποία απέτυχε ο αρχικός διαγωνισμός. Με τους νέους όρους του διαγωνισμού, βάσει της ως άνω Πρόσκλησης, το ανώτατο επιτρεπτά προσφερόμενο μίσθωμα για το επίδικο δρομολόγιο αυξήθηκε από 5.500 € σε 7.700 € και το απαιτούμενο πλοίο μπορούσε να μην είναι ταχύπλοο. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αυτού ήσαν: μεταφορική ικανότητα 200 τουλάχιστον επιβάτες (από 300 που προέβλεπε η αρχική προκήρυξη), επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ. και Φ/Γ οχημάτων 300 τ.μ. (από 50 τ.μ. της αρχικής προκήρυξης) και ολικό μήκος άνω των 75 μέτρων (αντί 40 μ. της αρχικής προκήρυξης). Ο νέος αυτός διαγωνισμός (με διαπραγμάτευση) της 23-11-2005 απέβη επίσης άγονος ως προς το επίδικο δρομολόγιο, διότι κατετέθη μια μόνο προσφορά, που εκρίθη ότι δεν πληροί τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο ως άνω πρώην Υπουργός εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.09/1152/2-12-2005 Πρόσκληση για νέα διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, για τα δρομολόγια για τα οποία απέτυχε η προηγούμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Με τους νεότερους όρους, για το ως άνω επίδικο δρομολόγιο, το ανώτατο επιτρεπτά προσφερόμενο μίσθωμα αυξήθηκε σε 17.000 € (από 5.500 αρχικά και 7.700 στη δεύτερη διαδικασία) και προσετέθη νέος όρος ταχύτητας 20 ν.μ.. Ο διαγωνισμός αυτός καθορίστηκε για την 15-12-2005 και κατετέθησαν 4 προσφορές, οι δύο των οποίων απερρίφθησαν. Οι δύο εναπομείνασες ήσαν:

  • ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ με το πλοίο ΠΡΩΤΕΥΣ (νηολογίου Πειραιά, 4007) και προσφερόμενο μίσθωμα 16.900 €.
  • ΟΡΚΑ Ν.Ε. με το πλοίο ΑΘΗΝΑ και προσφερόμενο μίσθωμα 17.000 €.

Μετά από διαδικασία υποβολής βελτιωμένων προσφορών εκ μέρους τους, μειοδότρια ανεδείχθη η ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ με μίσθωμα 15.000 € ανά δρομολόγιο και εκτέλεση ενός (1) δρομολογίου χωρίς επιδότηση από 1-4-06 έως 31-10-06 (Ρόδος - Τήλος - Νίσυρος και επιστροφή), καθώς και από 18-1-06 έως 31-10-06 προέκταση του ενός δρομολογίου έως Κάλυμνο.

Το τελικό αυτό αποτέλεσμα κατακυρώθηκε με την ΔΜ/Φ.231.01/59/10-1-2006 απόφαση του ως άνω πρώην Υπουργού.

Σημειώνεται ότι το πλοίο ΠΡΩΤΕΥΣ δεν ανήκε στην ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς αυτής (15-12-2005). Αυτό προκύπτει:

Από το από 19-12-2005 Πρακτικό της Επιτροπής εξέτασης προσφορών, στο οποίο αναφέρεται ότι «τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά με την προϋπόθεση ότι πριν την κατακύρωση θα προσκομίσει νέο έγγραφο εθνικότητας, με το οποίο να αναδεικνύεται η κυριότητα του πλοίου».

Από το από 15-12-2005 έγγραφο της Ναυτικής Εταιρείας «Α. ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ν.Ε.» (ιδιοκτήτριας του πλοίου ΠΡΩΤΕΥΣ), στο οποίο αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει συμφωνήσει με την ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ την πώληση σ αυτήν του πλοίου ΠΡΩΤΕΥΣ, νηολογίου Πειραιά, 4007.

Από το από 14-12-2005 Προσύμφωνο Πωλήσεως Πλοίου μεταξύ των προαναφερθεισών εταιρειών.

Από την μερίδα νηολογίου του ως άνω πλοίου, όπου αναφέρεται ότι ο εφοπλισμός του πλοίου ανατίθεται στην εταιρεία ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ από 9-1-2006 έως 31-10-2006.

Από την από 22-12-2005 επιστολή της εταιρείας Atlantides Travel & Shipping Co. Ltd., φερόμενης ως αποκλειστικής μεσίτριας των πλοιοκτητών του πλοίου ΠΡΩΤΕΥΣ, στην οποία επιστολή το πλοίο φέρεται διαθέσιμο προς πώληση στην εταιρεία «ΤΗΛΟΣ - 21ος ΑΙΩΝ», έως και την 22-12-05.

Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο Ι των Γενικών Όρων του Παραρτήματος Ι της από 24-5-2005 αρχικής Προκήρυξης του διαγωνισμού ορίζει ότι «στους διαγωνισμούς γίνονται δεκτοί πλοιοκτήτες που αυτοί και τα πλοία τους πληρούν τις διατάξεις...». Δηλαδή όρος της Προκήρυξης ήταν η ιδιοκτησία του πλοίου εκ μέρους του διαγωνιζόμενου ή, εν πάση περιπτώσει, η πλήρης εξουσία διάθεσης - διαχείρισης αυτού, προϋπόθεση που δεν προκύπτει ότι συνέτρεχε εν προκειμένω για το πλοίο ΠΡΩΤΕΥΣ σε σχέση με την ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς (15-12-2005). Παρά ταύτα η προσφορά της έγινε δεκτή υπό προϋποθέσεις τόσο από την Επιτροπή, όσο και από τον ως άνω πρώην Υπουργό, όπως προκύπτει από τα έγγραφά του από 21-12-2005 και από 2-1-2006 προς την ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ, με τα οποία την καλεί να υποβάλει βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Από τα ανωτέρω περιστατικά και στοιχεία προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι:

(α)     Η πρώτη διαδικασία με διαπραγμάτευση της 23-11-2005, καθυστέρησε περίπου πέντε (5) μήνες από το τότε που κηρύχθηκε άγονος ο αρχικός ανοιχτός διαγωνισμός της 15-6-2005, ως προς το επίδικο δρομολόγιο. Η καθυστέρηση αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τον εύλογο αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας της νέας Πρόσκλησης και δεν προκύπτει να δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση, όταν μάλιστα θα έπρεπε οι επιδοτούμενες άγονες γραμμές να ξεκινήσουν από 1-11-2005.

(β)     Οι όροι της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας με διαπραγμάτευση διαφέρουν ουσιωδώς τόσο σχετικά με τους όρους του αρχικού διαγωνισμού, όσο και μεταξύ τους, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 περιπτ. α της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ και του άρθρου 9 παρ. 3 περιπτ. α του Π.Δ. 346/1998, τα οποία ίσχυαν κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι ως άνω διαδικασίες.

(γ)     Η προσφορά της ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ έγινε δεκτή κατά την διαδικασία της 15-12-2005, καθώς και κατά τις διαδικασίες της υποβολής μετέπειτα βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, παρότι δεν είχε την κυριότητα, διαχείριση ή εξουσία διάθεσης κλπ του πλοίου ΠΡΩΤΕΥΣ μέχρι την 9-1-2006.

(δ)     Ως συνέπεια των ανωτέρω, τελικώς ανατέθηκε στην ΑΝΕ ΣΥΜΗΣ το επίδικο δρομολόγιο με μίσθωμα 15.000 € ανά δρομολόγιο, παρότι το αρχικά ανώτατο επιτρεπτό μίσθωμα του διαγωνισμού της 15-6-2005 είχε καθοριστεί στο ύψος των 5.500 € (διαφορά άνω των 9.500 € ανά δρομολόγιο). Συνέπεια αυτού ήταν να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο (ή η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν τα σχετικά κονδύλια είναι ευρωπαϊκά) κατά ποσό οπωσδήποτε μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ δεδομένου ότι η τελική εγκριτική απόφαση του ως άνω πρώην Υπουργού με αρ. ΔΜ/Φ.231.01/59/10-1-2006 αφορά δρομολόγια για το χρονικό διάστημα από 12-1-2006 έως 31-10-2006, ήτοι (με δύο δρομολόγια την εβδομάδα) αφορά περισσότερα από 77 δρομολόγια, μόνο γι αυτό το χρονικό διάστημα.

Τα ως άνω στοιχεία κρίνονται ως ικανά να στοιχειοθετήσουν, όσον αφορά τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, ενδεχόμενη σε βάρος του κατηγορία:

1)      Για παράβαση καθήκοντος κατ εξακολούθηση (άρθρα 1, 98 και 259 του Ποινικού Κώδικα) για τα ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) περιγραφόμενα.

2)      Για απιστία εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ (άρθρα 1, 18, 26 παρ. 1 περιπτ. α, 27 παρ. 1 και 390, εδ. α΄και β΄ του Ποινικού Κώδικα) για τα ανωτέρω υπό (δ) περιγραφόμενα.

Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη να διερευνηθεί από την, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η ενδεχόμενη ευθύνη του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, για τα εγκλήματα της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας κατά τα ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς

Προτείνουμε να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισμού της Βουλής για την ενδεχόμενη τέλεση, από τον πρώην Υπουργό Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αριστοτέλη Παυλίδη, του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, ως ανωτέρω αναλυτικά εκτίθεται.

Επειδή η παρούσα Βουλή βρίσκεται ήδη στη δεύτερη τακτική σύνοδό της και είναι σφόδρα πιθανή η διάλυσή της, επείγει η κίνηση της κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος διαδικασίας, ώστε να μη λήξει η κατά χρόνο αρμοδιότητα της Βουλής και να μη διαφύγουν του δικαστικού ελέγχου πράξεις που τελέστηκαν κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο.

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2009

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Μάρκος Μπόλαρης

Γιώργος Πεταλωτής

Παναγιώτης Ρήγας

Κατσιφάρας Απόστολος

Κουσελάς Δημήτρης

Βαρβαρίγος Δημήτρης

Καρανίκας Ηλίας

Κουβέλης Σπύρος

Γιάννης Ραγκούσης

Γερανίδης Βασίλης

Νασιώκας Έκτορας

Αηδόνης Χρήστος

Γείτονας Κώστας

Αράπογλου Χρύσα

Γκερέκου Άντζελα

Δριβελέγκας Γιάννης

Ηλίας Μπεριάτος

Γιάννης Μανιάτης

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Φίλιππος Σαχινίδης

Γρηγόρης Νιώτης

Χάρης Τσιόκας

Σκουλάκης Μανώλης

Τσιρώνης Δημήτρης

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Τζάκρη Θεοδώρα

Δημαράς Γιάννης

Κουτμερίδης Στάθης

Ράπτη Συλβάνα

Τιμοσίδης Μιχάλης

Αργύρης Ευάγγελος

Ρέππας Δημήτρης

Ανδρέας Λοβέρδος

Ανδρουλάκης Δημήτρης

Μανώλης Στρατάκης

Πέτρος Ευθυμίου

Άννα Διαμαντοπούλου

Κατρίνης Μιχάλης

Μιχάλης Παντούλας

Κώστας Καρτάλης

Κώστας Σκανδαλίδης

Χρήστος Χάϊδος

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Περλεπέ-Σηφουνάκη Κατερίνα

Γιάννης Αμοιρίδης

Βασίλης Έξαρχος

Μιχάλης Καρχιμάκης

Μάντατζη Τσετίν

Θάνος Μωραΐτης

Γιώργος Ντόλιος

Βασίλης Οικονόμου

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Κωνσταντίνος Ρόβλιας

Μαρία Σκραφνάκη

Βασίλης Τόγιας

Αλέκος Παπαδόπουλος

Καϊλή Εύα

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Θανάσης Αλευράς

Τόνια Αντωνίου

Γιάννης Διαμαντίδης

Κουτσούκος Γιάννης

Μαγκριώτης Ιωάννης

Σπηλιόπουλος Κώστας

Τσουρή Ελπίδα

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Λούκα Κατσέλη

Θεόδωρος Πάγκαλος

Γιώργος Λιάνης

Μαρία Δαμανάκη

Ηλίας Λαμπίρης

Παναγιώτης Σγουρίδης

Τάσος Σιδηρόπουλος

Νίκος Σηφουνάκης

Χρήστος Παπουτσής

Σοφία Σακοράφα

Ευάγγελος Βενιζέλος