Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 26 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ , με θέμα "Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Η αναγκαιότητα προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως της ενδεδειγμένης εναλλακτικής σε σχέση με τα συμβατά καύσιμα λύσης αποτελεί κομβικό στοιχείο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών που διαμορφώνονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

Συγκεκριμένα η Ε.Ε., όπως προβλέπεται και από τις δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, θα πρέπει να διπλασιάσει το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ως το 2010 (από το 6% στο 12%). Ειδικά για την ηλεκτρική Ενέργεια, η Ε.Ε. θα πρέπει να καλύπτει το 22% των αναγκών της από ΑΠΕ ως το τέλος της δεκαετίας (και η Ελλάδα αντίστοιχα το 20,1%).

Απόρροια των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών είναι και το θεσπισμένο από την Ε.Ε. Κοινοτικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου με σκοπό τη μείωση των ρύπων κατά 8% (με βάση τις εκπομπές του 1990) για την πενταετία 2008-2012 το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 1/1/2005. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να αυξήσει τα ποσοστά των ρύπων σε σχέση με αυτά του 1990 κατά 25% μέχρι το 2012, ποσοστό το οποίο όμως σήμερα έχει σχεδόν καλυφθεί. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Ελλάδα όπως και κάθε κράτοςμέλος θα έπρεπε να υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. μέχρι τις 31/3/2004 ένα Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ) που να καθορίζει την κατανομή των ορίων εκπομπών στις βιομηχανικές μονάδες.

Όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ με τον Ν. 2244/94 δημιουργήθηκε έγκαιρα ένα ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο για την διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή που θεωρείται από τα πιο προωθημένα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Μέχρι σήμερα όμως λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων υποδομών και διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων καθυστερεί η υλοποίηση των έργων σε σχέση με ευρωπαίους εταίρους μας που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η αδειοδοτική διαδικασία παραμένει ένας γραφειοκρατικός δαίδαλος.

Έκτος από τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια μια από την κύριες αιτίες επιβράδυνσης στην αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι η σημαντική καθυστέρηση στην κατασκευή των αναγκαίων δικτύων νέοι υποσταθμοί και γραμμές που θα συνδέσουν τους σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ με το ήδη υπάρχον σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να ενταχθούν στο σύστημα διαχείρισής της. Η κατασκευή των δικτύων για τη σύνδεση των αιολικών πάρκων της Εύβοιας, της Λακωνίας και της Θράκης περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην διείσδυση, ενός σημαντικού κλάδου των ΑΠΕ, στην Ηλεκτροπαραγωγή.

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ προσκρούει σε ένα ακόμα σημαντικό εμπόδιο, την έντονη και πολλές φορές εύλογη αντίδραση τοπικών κοινωνιών. Η αντίδραση εκδηλώνεται κυρίως λόγω της απουσίας ενός συνολικού σχεδίου χωροθέτησης των σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που να προστατεύει τις περιοχές εγκατάστασης από υπερσυγκέντρωση, να εξασφαλίζει την αειφορία και όπως και την ολόπλευρη ανάπτυξη των περιοχών τους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας και του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μονεβασίας εξέδωσε την υπ. αριθμ. 2569/2004 απόφαση σύμφωνα με την οποία ακυρώνονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούσαν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων γιατί δεν είχε προηγηθεί ειδικός ή περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός ή χαρακτηρισμός της περιοχής ως περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων δημιουργώντας έτσι «δεδικασμένο» που η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της.

Με άλλη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (611/2004) κρίνει ως αντισυνταγματική την καθιέρωση του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποίησαν ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 38 παράγραφο 7 του Ν. 2773/1999) και παραπέμπει το θέμα στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Η ενδεχόμενη κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους θα οξύνει την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στην αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Πρόσθετο πρόβλημα για την αξιοποίηση των υδατοπτώσεων και την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών σταθμών προκύπτει και από τους κώδικες και συγκεκριμένα τους ασαφείς κανόνες ένταξης των υδροηλεκτρικών σταθμών στο σύστημα κατανομής φορτίων και του υπολογισμού χρέωσης τόσο της διαθέσιμης ισχύος όσο και της διατιθέμενης ενέργειας.

Τέλος η Κυβέρνηση δεν έχει καταρτίσει ακόμα το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ) των ορίων εκπομπών στις βιομηχανικές μονάδες προκειμένου από 1-1-2005 να λειτουργήσει το Κοινοτικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα αναδείκνυε τη σημαντικότητα της αξιοποίησης των ΑΠΕ.

Επερωτώνται οι υπουργοί Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:

Για παντελή αδράνεια στην προώθηση χωροταξικού σχεδιασμού περιοχών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Για την έλλειψη των αναγκαίων δικτύων και υποδομών που θα υποβοηθήσουν την διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

Για τη διατήρηση έντονα γραφειοκρατικών διαδικασιών που αποτελούν τροχοπέδη στην αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Για τους αδιαφανείς κανόνες ένταξης των υδροηλεκτρικών σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη απουσία του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου προκειμένου η Ελλάδα να μετάσχει ενεργά στο Κοινοτικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ