Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εκδοση Υπουργικών Αποφάσεων του Ν. 3263/ΦΕΚ Α’ 179/28-9-2004 για την ανάθεση δημοσίων έργων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/10/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα.
Αρ. πρωτ.0026/18-10-04

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

ΘΕΜΑ: ‘Εκδοση Υπουργικών Αποφάσεων του Ν. 3263/ΦΕΚ Α’ 179/28-9-2004 για την ανάθεση δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με το από 17-10-2004 δημοσίευμα της έγκριτης μεσσηνιακής εφημερίδας «Ελευθερία» (συνημμένο), στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Μεσσηνίας ανησυχούν για τον άμεσο κίνδυνο απώλειας έργων από τα έργα ΕΠΤΑ των ΟΤΑ και από το ΠΕΠ, που είναι ώριμα και έχουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις, λόγω του νέου νόμου για το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και της μη άμεσης έκδοσης των απαιτούμενων για την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα άρθρα 4, παρ. 3 και 8 παρ. 1.2, Υπουργικών Αποφάσεων, ιδιαίτερα δε αυτών που αφορούν στην απαίτηση έγκρισης τιμολογίων, τευχών διακήρυξης κλπ. τευχών και εγγράφων.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:

  • Πότε σκοπεύει να εκδώσει τις αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 3263/2004;

  • Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις και δεν δοθούν τα τιμολόγια-τεύχη δημοπράτησης των έργων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, προτίθεται να δώσει παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, που αφορούν στα ενιαία τιμολόγια, στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και στα έντυπα προσφοράς;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να μη χαθούν σημαντικά έργα και αντίστοιχες πιστώσεις από το ΕΠΤΑ και το ΠΕΠ, λόγω της αλλαγής του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων;

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2004

                                                                Ο βουλευτής

                             Δημήτρης Κουσελάς