Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δυτικός Οδικός ’ξονας (Ιόνια Οδός)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς: α)ΠΕΧΩΔΕ
                                                                     β)Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Δυτικός Οδικός ’ξονας (Ιόνια Οδός)

Ο Δυτικός οδικός ’ξονας Βορρά – Νότου (Κακαβιά – Καλαμάτα) ή Ιόνια Οδός αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας μας. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες σκοπιμότητας το έργο αυτό παρουσιάζει τεράστιο εθνικό και περιφερειακό ενδιαφέρον.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου οι Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, περιοχές με μεγάλη υστέρηση στους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες εντάσσονται πλέον στον εθνικό σχεδιασμό από διαφορετική αφετηρία και στη βάση νέων δεδομένων και στρατηγικής. Οι δυνατότητες και οι ρόλοι, που προδιαγράφονται για τις συγκεκριμένες περιοχές με την κατασκευή του έργου είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιήσουν θετικά το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων σε όφελος των ιδίων και κυρίως της χώρας.

Η σκοπιμότητα έγκαιρης προώθησης του έργου και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας, των παραγωγικών τάξεων και των επιστημονικών φορέων της χώρας για την ομαλή εξέλιξη του αποτυπώθηκε στη συναπόφαση για τη δημιουργία παρατηρητηρίου όλων των φορέων υπό την αιγίδα του ΤΕΕ με στόχο την αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας του.

Όμως, οι έως τώρα απαντήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ σε επιμέρους ερωτήσεις βουλευτών και οι διαφορετικές και μάλιστα αντικρουόμενες προσεγγίσεις των κυβερνητικών στελεχών για το επίπεδο τεχνικής προετοιμασίας και ωριμότητας του έργου, τη διαδικασία κατασκευής του , το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, προβληματισμό και αβεβαιότητα για την πορεία και το επίπεδο προτεραιότητας του έργου για την κυβέρνηση.

Επειδή:α)Η εθνική και περιφερειακή σημασία του έργου, η σκοπιμότητα του, η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα έγκαιρης και κατά προτεραιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κατασκευή του έχουν τεκμηριωθεί πλήρως κοινωνικά, οικονομικά, τεχνικά και πολιτικά.

β) Η προγραμματισμένη από τριετίας διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής του έργου με σύμβαση παραχώρησης είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ώστε στα μέσα του 2005 να αναδειχθεί ο παραχωρησιούχος για την έναρξη και την τμηματική κατασκευή του έργου με πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. στο οποίο είναι ήδη ενταγμένο.

γ) Οι τεχνικές υποστηρικτικές και περιβαντολλογικές μελέτες του έργου, που έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν κα να ολοκληρωθούν μέσα στο ταγμένο χρονοδιάγραμμα (τέλος 2004), ώστε να οριστικοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης.

δ) Ο επαναπροσδιορισμός της προτεραιότητας, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης και του τρόπου κατασκευής του έργου μόνο πρόσθετες και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις συνεπάγεται και μάλλον ισοδυναμεί με οριστική ματαίωση της κατασκευής του.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι κοι Υπουργοί

1) Να δεσμευτούν για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον τρόπο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2) Να καταθέσουν στη Βουλή κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2004

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ, Δ. ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ, ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ, Μ. ΒΕΡΡΑΣ, Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ, Π. ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ, Α. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ, Θ. ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ, Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, Α. ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ, Α. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Μ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,Α. ΦΟΥΡΑΣ, Σ. ΡΑΠΤΗ, Τ. ΧΥΤΗΡΗΣ