Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενίσχυση Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, για την αντιμετώπιση ζημιών από τη θεομηνία της 24ης και 25ης Νοεμβρίου 2005.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:1944
Ημερ. Κατάθεσης; 07-12-05

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Θέμα: Ενίσχυση Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας, για την αντιμετώπιση ζημιών από τη θεομηνία της 24ης και 25ης Νοεμβρίου 2005.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 8490/1-12-2005 έγγραφο του Δημάρχου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας , με το οποίο ζητείται η καταβολή ενίσχυσης του Δήμου με το ποσό των 300.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης των ζημιών στις υποδομές του εν λόγω Δήμου, οι οποίες προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία της 24ης και της 25ης Νοεμβρίου στην περιοχή.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα αναφερόμενα σε αυτήν προβλήματα και το σχετικό αίτημα του Δημάρχου, διότι, όπως εκτίθεται και στο συνημμένο έγγραφο, οι ζημιές είναι σημαντικές και απαιτούν άμεσα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου, καθώς και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, διαφορετικά αφ’ ενός θα τεθούν σε κίνδυνο η ασφαλής μετακίνηση και η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου, αφ’ ετέρου θα ενταθούν τα σοβαρά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι γεωργικές και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής.                                         

Αθήνα, 07 Δεκεμβρίου 2005

Ο βουλευτής

                                                                                                  Δημήτρης Κουσελάς