Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αλλαγή Κανονισμού Μεταθέσεων προσωπικού Λιμενικού Σώματος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/12/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:5191
Ημερ. Κατάθεσης:
02-12-05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Θέμα: Αλλαγή Κανονισμού Μεταθέσεων προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Με την αρ. πρωτ. 1617/30-8-2005 Ερώτησή μου για τις μεταθέσεις από τα λιμεναρχεία Καλαμάτας και Πύλου Ν. Μεσσηνίας, είχα ήδη επισημάνει, σύμφωνα και με καταγγελίες της ‘Ενωσης Προσωπικού Λ.Σ. Νότιας Πελοποννήσου, σοβαρές παρατυπίες στην εφαρμογή του Π.Δ. 190/2003 για τις μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.

Στην με αρ. πρωτ. 497/21-9-2005 απάντησή του, ο κ. Υπουργός υπεραμύνθηκε της νομιμότητας των εν λόγω μεταθέσεων, δηλώνοντας ότι αυτές πραγματοποιούνται «κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 190/2003, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες».

Προς επίρρωση (!) των όσων δήλωσε ο κ. Υπουργός, ο Κανονισμός Μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ. τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 222/2005, στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

  • οι υπηρετούντες στα Γραφεία Υπουργού Ε.Ν, Γενικού Γραμματέα, Αρχηγού Λ.Σ., Υπαρχηγού, κλαδαρχών και σε Λιμενικές αρχές εξωτερικού μετατίθενται χωρίς τη διαδικασία των μορίων στον τόπο επιλογής τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κενών θέσεων. Το ανωτέρω προνόμιο, αντίθετα, καταργείται για τους πολυτέκνους.

  • καταργούνται αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ, η οικογενειακή κατάσταση, ο χρόνος στην υπηρεσία που υπηρετεί κ.α και αντικαθίστανται από κριτήρια που προσφέρονται για υποκειμενική κρίση

  • οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από αριθμό μορίων και χρόνο παραμονής κ.α.

Η Ομοσπονδία Λιμενικών χαρακτηρίζει την αντικατάσταση του Π.Δ. 190/2003 από το Π.Δ. 222/2005 ως απαράδεκτη, αυταρχική και αντισυνταγματική, που μόνο στόχο έχει να διαλύσει οικογένειες και να βολέψει «ημετέρους», εισάγοντας αδιαφανείς και έωλες διαδικασίες και κριτήρια στις μεταθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ.

Η όλη διαδικασία αντικατάστασης του Π.Δ. 190/2003 από το νέο Κανονισμό Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων-Αποσπάσεων Λ.Σ. αφήνει βάσιμες υποψίες ότι είχε ως μόνο στόχο της την εξυπηρέτηση πελατειακών σκοπιμοτήτων και όχι τη βελτίωση των διαδικασιών κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του Λ.Σ. με αντικειμενικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όπως είναι παγίως επιβεβλημένο και αποδεκτό, τα οικογενειακά-κοινωνικά δεδομένα των αιτούντων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Με ποιο σκεπτικό προέβη στην αντικατάσταση του Π.Δ. 190/2003 από το Π.Δ. 222/2005;

  • Για ποιο λόγο καταργεί αντικειμενικά και σημαντικά κριτήρια όπως τα έτη υπηρεσίας στο Λ.Σ και η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος;

  • Γιατί κρίνεται αναγκαίο να αποφασίζουν οι προϊστάμενοι αν θα διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία ΥΕΝ μια αίτηση μετάθεσης, ενώ προηγουμένως η διαβίβασή της ήταν υποχρεωτική;

  • Γιατί καταργείται η εύλογη ρύθμιση για την εκτός διαδικασίας μορίων μετάθεση των πολυτέκνων στον τόπο επιλογής τους, ενώ αντίθετα εισάγεται προνομιακή εξαίρεση από τα μόρια για τους υπηρετούντες στα γραφεία ΥΕΝ, Γεν. Γραμματέα, Αρχηγού και Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος, Διοίκησης Ασφάλειας και Πληροφορικής και σε Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού;

  • Γιατί υποβιβάζει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων προσωπικού Λ.Σ. (ΠΟΕΛΣ) στο ρόλο του απλού παρατηρητή στα Συμβούλια Μεταθέσεων, περιορίζοντας ταυτόχρονα την απαρτία των εν λόγω οργάνων στα 3 μόνον μέλη;

  • Προτίθεται να λάβει υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις και τις βάσιμες ενστάσεις των συλλογικών οργάνων του προσωπικού Λ.Σ. και να τροποποιήσει το Π.Δ. 222/2005 σε κοινά αποδεκτή βάση;

   Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2005

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς