Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ KOINH ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΚΕ 4 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, ζητώντας να προστατευτούν οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/10/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:3276/794
Ημερομηνία Κατάθεσης: 11.10.05

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς: Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας

Η παραγωγή και το εμπόριο των επιτραπέζιων ελιών στη χώρα μας δέχεται σοβαρότατο πλήγμα από την εκ των υστέρων διαπίστωση παρατυπιών σε όλα τα στάδια εμπορίας και κατά τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αυτού του είδους, που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες και από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πλημμελείς έλεγχοι επιτρέπουν την εισαγωγή, την τυποποίηση, την αποστολή και την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων επιτραπέζιων ελιών που έχουν ‘ελληνοποιηθεί’ και διακινούνται στην εσωτερική, στην κοινοτική και στην εξωτερική αγορά χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και εμπορίας, που προβλέπονται από τους ισχύοντες Κοινοτικούς και Διεθνείς Κανονισμούς, αλλά και δε συμβαδίζουν με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα. Το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο οδηγεί εκτός από την καταστρατήγηση των προαναφερθέντων κανόνων και στην αλλοίωση των όρων και των κανόνων της περιώνυμης ελεύθερης αγοράς, νοθεύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες εμπορευσιμότητας των προϊόντων, και καταφέροντας έτσι βαρύ πλήγμα στον έλληνα παραγωγό, αλλά και στον έλληνα καταναλωτή που βάζει στο τραπέζι του αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα.

Ειδικότερα για τις επιτραπέζιες ελιές που παράγονται μεταξύ άλλων και στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κρήτης, η απώλεια μεριδίου της αγοράς, λόγω της παρείσδυσης παρανομούντων συναλλασσόμενων φορέων που δρουν ανεξέλεγκτα διαρρηγνύοντας την εμπορική αλυσίδα, έχει διογκωθεί επικινδύνως. Συχνά είναι επίσης τα περιστατικά εισαγόμενων επιτραπέζιων ελιών από τη Χιλή που τυποποιούνται σε συσκευασίες, όπου αφ’ ενός αναγράφεται ψευδεπίγραφα ο τύπος «Καλαμών», και αφ’ ετέρου με πολύ ψιλά και δυσανάγνωστα γράμματα αναγράφεται η πραγματική χώρα προέλευσης, και πολύ σπάνια η κωδικοποίηση του προϊόντος. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, σαράντα (40) containers με εκατοντάδες τόνους επιτραπέζιων ελιών έρχονται για να υποβληθούν στις πιο πάνω διαδικασίες της ‘ημι-ελληνοποίησης’ , ‘ελληνοποίησης ’, και κατά συνέπεια της παράτυπης εμπορίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί

και καλούνται να καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία:

  1. Πόσοι και ποιοι κανονικοί και έκτακτοι τυχαίοι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατά τα τελευταία τέσσερα (4) τρίμηνα από τους Οργανισμούς Ελέγχου και υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης (Μ.Τ.&Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και είχαν ως αντικείμενο ελέγχου καταλληλότητας παρτίδες επιτραπέζιων ελιών; Να δοθούν όλα τα σχετικά στοιχεία.

  2. Να κατατεθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις περιπτώσεις, όπου κατά τη διενέργεια και την περάτωση δειγματοληπτικών ελέγχων των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων διαπιστώθηκαν παρατυπίες και αποκλίσεις ως προς την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και εμπορίας επιτραπέζιων ελιών. Να κοινοποιηθούν οι αριθμοί μητρώου και οι επωνυμίες των φορέων που παρέβησαν τους ισχύοντες κανονισμούς.

  3. Να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας από τις Διευθύνσεις Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης των τόπων εκτελωνισμού εισηγμένων ποσοτήτων επιτραπέζιων ελιών κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Σε ποιες από τις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίστηκαν εργασίες ελέγχου καταλληλότητας που πραγματοποίησε Τρίτη χώρα πριν από την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας; Ποιος ήταν ο επίσημος ανταποκριτής και οι υπηρεσίες ελέγχου στην Τρίτη χώρα, που διενήργησαν τις πιο πάνω εργασίες; Πληρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές;

  4. Να δοθεί αναλυτική λίστα με την επωνυμία, τον τύπο, τη χώρα προέλευσης και την ποιότητα επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται απευθείας στον καταναλωτή από εμπόρους του λιανικού εμπορίου (super markets, μανάβικα καταστήματα εδωδίμων κλπ. ειδών, λαϊκές αγορές).

  5. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος υπουργός, ώστε να αναγράφεται κατά τους προβλεπόμενους κανονισμούς με ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και εξωτερικώς ορατά γράμματα επί της συσκευασίας η κωδικοποίηση του προϊόντος αυτού (επιτραπέζιες ελιές), ήτοι ο αριθμός εγγραφής στη βάση δεδομένων των συναλλασσομένων στη διακίνηση και εμπορία, και όλα τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται;

  6. Ποια στάση θα λάβει το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τις πληροφορίες που παραπέμπουν σε επικείμενη εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων επιτραπέζιων ελιών από χώρα της Νότιας Αμερικής και διάθεσής τους ως ελληνικών στην εγχώρια και την κοινοτική αγορά από φορείς που λυμαίνονται το χώρο και ‘διαφεύγουν’ των ελέγχων;

10.10.2005

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

                     Λεωνίδας Γρηγοράκος

Kαρχιμάκης Μιχάλης

Κουσελάς Δημήτριος

Κατσιλιέρης Πέτρος