Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόσθετες χρεώσεις Τραπεζών στους κατόχους πιστωτικών καρτών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 2307
Ημερομηνία Κατάθεσης: 20.09.05

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : Ανάπτυξης

Θέμα: Πρόσθετες χρεώσεις Τραπεζών στους κατόχους πιστωτικών καρτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 15-9-2005 (συνημμένο), ορισμένες Τράπεζες τροποποίησαν μονομερώς την κρατούσα μέχρι σήμερα πρακτική, δηλαδή της χρέωσης τόκων στους κατόχους πιστωτικών καρτών όχι από την επομένη της ημερομηνίας αγοράς, αλλά 30-50 ημέρες μετά, επιβάλλοντας πλέον τη χρέωση τόκων από την επομένη της αγοράς.

Επειδή αυτή η πρακτική συνιστά πρόσθετη και μονομερή επιβάρυνση των κατόχων πιστωτικών καρτών, οι οποίοι ήδη επιβαρύνονται με φουσκωμένα επιτόκια που αγγίζουν το 16% και με διάφορα λοιπά έξοδα (λ.χ. μηνιαίας αλληλογραφίας κλπ) που αυθαίρετα τους επιβάλλουν, κατά πάγια πρακτική τους, συγκεκριμένες Τράπεζες, έχοντας ήδη ενσωματώσει σε αυτά τους κινδύνους, τις υφιστάμενες χρονικές διαφορές χρέωσης τόκων 30-50 ημερών κλπ,

Επειδή το επιχείρημα των Τραπεζών ότι βάσει της νέας τεχνολογίας είναι σε θέση να εξοφλούν τους εμπόρους από την επομένη κιόλας της συναλλαγής δεν συνεπάγεται ότι έτσι λειτουργούν και στην πράξη, ενω ο καταναλωτής δεν πληροφορείται ούτε έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πότε τελικά έγινε η πληρωμή της Τράπεζας στον κάθε έμπορο,

Επειδή, τέλος, το ecart των επιτοκίων και τα υψηλά περιθώρια κέρδους που αποκομίζουν οι Τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών είναι τα υψηλότερα της Ευρώπης, δημιουργώντας σοβαρές αμφιβολίες για την υγιή λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο και για την ανυπαρξία καταχρηστικών πρακτικών που καταφανώς αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Είναι σε γνώση αυτής της νέας πρακτικής ορισμένων Τραπεζών και των πρόσθετων επιβαρύνσεων που αυτή συνεπάγεται για τους πελάτες τους; Τη θεωρεί εύλογη, διαφανή και δικαιολογημένη;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διερευνηθούν, να ελεγχθούν και να εκλείψουν τέτοιες μονομερείς πρακτικές, που μόνιμο αποτέλεσμα έχουν την όλο και μεγαλύτερη επιβάρυνση των κατόχων πιστωτικών καρτών;

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005

                                 Οι βουλευτές

                      Δημήτρης Κουσελάς

                      Ανδρέας Μακρυπίδης

                      Χρήστος Πρωτόπαπας