Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία υλοποίησης έργων Πολιτισμού Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :7004

Ημερομηνία Κατάθεσης :02.10.2008

 

                                                                           

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Θέμα. Πορεία υλοποίησης έργων Πολιτισμού Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τον Νομό Μεσσηνίας.

 

Από στοιχεία που δόθηκαν ως απάντηση σε Ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου οι οποίες αναφέρονταν στην πρόοδο του Γ’ ΚΠΣ στον τομέα του Πολιτισμού, προκύπτουν σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πιστώσεων, με κίνδυνο τη μη ολοκλήρωση έργων που έχουν ξεκινήσει, επομένως και την απώλεια κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, η πρόοδος του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Περιφερειακά Προγράμματα) είναι εξαιρετικά αργή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σοβαρότατες ανησυχίες για την υλοποίηση του στον τομέα του Πολιτισμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Ποια η πρόοδος των έργων του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στον Νομό Μεσσηνίας (όνομα έργου, ΣΑΕ, πρόοδος φυσικού αντικειμένου, ποσοστό απορρόφησης);

 

2. Υπάρχουν έργα του Γ΄ΚΠΣ (Εθνικό Σκέλος και ΠΕΠ) του Υπουργείου σας που αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας και τα οποία δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τρέχον πλαίσιο; Αν ναι, για ποια από αυτά έχει εγκριθεί ότι θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013;

 

3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου σας για το νομό Μεσσηνίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για ποια από τα έργα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για την τεχνική τους ωρίμανση;

 

Ζητείται να κατατεθούν όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω έγγραφα, πίνακες και στοιχεία για τον Νομό Μεσσηνίας.

 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς