Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανέγερση νέου Αρχαιολογικού μουσείου στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/9/2005
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα.
Αρ. Πρωτ. Βουλής:598
Ημερ. Κατάθεσης; 06-09-05

Αθήνα, 03 Σεπτεμβρίου  2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: Ανέγερση νέου Αρχαιολογικού μουσείου στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 2397/24-8-2005 επιστολή του Δημάρχου Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας, καθώς και το συνημμένο σε αυτήν ψήφισμα του Δ.Σ. Δήμου Ιθώμης.

Παρακαλώ να εξετάσετε θετικά το αναφερόμενο σε αυτήν αίτημα ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, με επιτάχυνση των αντίστοιχων διαδικασιών, ώστε να τηρηθούν οι σχετικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες της Πολιτείας .

Η περαιτέρω ανάδειξη του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου με την ανέγερση του νέου Μουσείου, αποτελεί άμεση και επιτακτική προτεραιότητα για την προσέλκυση τουριστών και για τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

                                                                                                                                    Ο βουλευτής

                                                                                       Δημήτρης Κουσελάς