Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2007

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τους ΧΥΤΑ»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν για τα απόβλητα»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των στερεών απόβλητων
»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ  2007

ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση και ΑΚΕ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων �Εργων, την οποία προσυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λεωνίδας Γρηγοράκος, Πέτρος Κατσιλιέρης, Γιάννης Μανιάτης, �Αγγελος Μανωλάκης, Δημήτρης Ρέππας και Αναστάσιος Χωρέμης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να πληροφορηθούν για το σχεδιασμό που υπάρχει για μια σειρά σοβαρά ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης και ΑΚΕ έχει ως εξής:

« Σε συνέντευξη Τύπου στις 22-1-2007, ο κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ διαβεβαίωνε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τον Εθνικό Σχεδιασμό, με βάση τον οποίο έχουν καταρτιστεί και οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εγκρίθηκε με την 486/10-2-2005 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας, προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε κάθε μια από τις 7 Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε) της Περιφέρειας (ορίζονται 3 Δ.Ε. στο νομό Κορινθίας και από μία στους υπόλοιπους 4 νομούς), μέχρι το 2010.

Παράλληλα, υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στην Ε.Ε. να ολοκληρωθεί μέχρι το 2008 η αποκατάσταση και το κλείσιμο των χωματερών από τους ΟΤΑ, αλλιώς θα της επιβληθούν βαρύτατα πρόστιμα.

Επειδή η διαχείριση των απορριμμάτων είναι κρίσιμο θέμα για την υγεία των πολιτών και για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και προσεκτική επιλογή των μεθόδων διαλογής, ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μην μεταβούμε απλώς από την άναρχη εναπόθεση των σκουπιδιών σε ΧΑΔΑ, στην εξίσου άναρχη «υγειονομική» ταφή τους σε ΧΥΤΑ, ή σε «βολικές», αλλά ακριβές και επιβλαβείς για το περιβάλλον επιλογές καύσης,

Επειδή οι ΧΥΤΑ έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής και έχουν ήδη ξεπεραστεί διεθνώς ως κύρια μέθοδος διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προς όφελος της αποτελεσματικής διαλογής, της ανακύκλωσης και των μηχανικών μεθόδων κομποστοποίησης στερεών αποβλήτων, στη λογική της ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων και της υγειονομικής ταφής τους σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),

Επειδή, πέραν της ένταξης στο Πρόγραμμα «Θησέας» των μελετών για τους ΧΥΤΑ Λακωνίας (3-8-2006) και Μεσσηνίας (29-6-2006) και της πρόσφατης ανακοίνωσης της Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Δυτικής Κορινθίας, ουδέν νεότερον έχουμε

- για τους εξασφαλισθέντες πόρους και τις ενέργειες της Περιφέρειας ως προς την υλοποίηση �ή την επανεξέταση- του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα στερεά απόβλητα,

- για την αναγκαία συμπλήρωσή του με υποδομές διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κλπ � με την εξασφάλιση της αναγκαίας προς τούτο χρηματοδότησης,

Επειδή οι φορείς και οι πρακτικές ανακύκλωσης βρίσκονται ακόμα σε νηπιακό στάδιο στη χώρα μας (ανακυκλώνουμε μόνο το 13% των απορριμμάτων), αυτή δε η υστέρηση ισχύει πολύ περισσότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Επειδή, τέλος, το βάρος της υλοποίησης των υποχρεώσεων της Πολιτείας για προστασία του περιβάλλοντος, για αποτελεσματικά κίνητρα χωροθέτησης ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, για ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα διαλογής-ανακύκλωσης, για σύσταση φορέων και για ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν μπορεί να μετατίθεται στους ΟΤΑ, χωρίς παράλληλα να τους διασφαλίζονται και τα αναλογούντα μέσα και πόροι,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι τυχόν επικαιροποιήσεις του; Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα του Σχεδίου και των τυχόν επικαιροποιήσεων αυτού.

  2. Τι κονδύλια προβλέπονται για την υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου (συνολικό κόστος υλοποίησης, κονδύλια από εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση) και σε ποιο βαθμό έχουν αυτά διασφαλιστεί για κάθε Νομό;

  3. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται α) η αποκατάσταση και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και β) η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τους ΧΥΤΑ; Τι χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για τα θέματα αυτά;

  4. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χωροθέτηση των ΧΥΤΑ ανά νομό και ποια κίνητρα ή εναλλακτικές λύσεις προβλέπονται σε περίπτωση αντίθεσης των τοπικών κοινωνιών;

  5. Υπάρχει εξειδικευμένος σχεδιασμός, σε επίπεδο Περιφέρειας και για κάθε Νομό της Πελοποννήσου, για Κέντρα και υποδομές διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ταφής υπολειμμάτων; Ζητείται να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα.

  6. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα θέματα ανακύκλωσης, καθώς και για την προώθηση σύγχρονων υποδομών, επενδύσεων και μεθόδων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων, με λογικό κόστος και με σεβασμό στο περιβάλλον; »