Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/6/2008

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 16  ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών Δ. Κουσελά
, Γ Κουτσούκου και Μ. Κατρίνη "
"«Όλα καλά » κατά τον υφυπουργό Μπέζα για τις παράνομες
 αμμοληψίες από τη Νέδα
"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
"Δ. Κουσελάς"
"Υπό Πανεπιστημιακή μελέτη οι αμμοχαλικοληψίες στη Νέδα"
"Απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Αντώνη Μπέζα"

Απάντηση στην ερώτηση των βουλευ­τών Δημήτρη Κουσελά, Γιάννη Κου-τσουκο και Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με καταγγελίες για την ανεξέλεγκτη λήψη αδρα­νών υλικών στο ποταμό  Νέδα,  απέστειλε προς το τμήμα Ερωτήσεων της Βουλής των Ελλήνων το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονο­μικών.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Αντώνης Μττέ-ζας, ο οποίος και υπογράφει την απάντηση, μεταξύ άλλων επιβεβαιώνει τις παλιότερες δηλώσεις τόσο του δημάρχου Ζαχάρως, Πανταζή Χρονόπουλου, όσο και" του προϊ­σταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας, Νικολάου Σιάνη πώς οι αμμοχαλικοληψίες στη Νέδα εκτελούντο νόμιμα λόγω αντιπλημ­μυρικών έργων. Στην επιστολή αποσαφηνίζε­ται ότι για το αντιπλημμυρικό αυτό έργο έχει εκπονηθεί και Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών και για τον λόγο αυτόν έχει αναστα­λεί κάθε άλλη δραστηριότητα στη Νέδα. Επί­σης, εκκρεμεί αίτημα για χορήγηση άδειας αμμοχαλικοληψίας από την κοινοπραξία «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ», για αντιπλημμυρικό έργο από το οποίο θα προκύψουν μεγάλες ποσό­τητες αδρανών υλικών τις οποίες έχει ανάγκη ο Νομός Ηλείας.

Αναλυτικά, το κείμενο της απάντησης, το οποίο προσυπογράφει ο υφυπουργός, Αντώ-

νης Μπέζας, έχει ως εξής: «Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Δημήτρη Κουσελά, Γιάννη Κουτσούκου και Μιχάλη Κατρίνη και κατόπιν έγγραφης επικοι­νωνίας μας με τις αρμόδιες Κτηματικές Υπη­ρεσίες Ηλείας και Μεσσηνίας, αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας μας που θίγονται σε αυτήν, σας γνωρίζουμε τα εξής: Τόσο η Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας όσο και αυτή της Μεσσηνίας, όπως μας γνώρισαν με σχετικά έγγραφα τους, εκτελούν συχνά ελέγχους και επιτόπιες αυτοψίες στη περιοχή του ποτα­μού Νέδα. Σε όσες μάλιστα περιπτώσεις δια­πιστώθηκε ότι εκτελούνται παράνομες αμμο-ληψίες, οι αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες προέβησαν στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Α. Ν 263/1968 και του άρθρου 115α του Διατάγμα­τος της 11/12-11 -1929. Περαιτέρω σας γνωρί­ζουμε ότι στον Νομό Ηλείας, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγουμένου έτους, γίνεται προσπάθεια τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όσο και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, προκειμέ­νου ο Νομός να μην πληγεί και από τις πλημ­μύρες των ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων κ.λπ. Μάλιστα Τεχνική Υπηρεσία διέθεσε μηχανήματα της προκειμένου να καθαρι­στούν οι χείμαρροι και τά ποτάμια του Νομού

προς αποτροπή του κινδύνου της πλημμύρας εν όψει επερχόμενης περιόδου βροχοπτώσε­ων. Η ίδια εταιρεία επενέβη ομοίως και επί της κοίτης του ποταμού Νέδα μετά τις πυρ­καγιές και ενίσχυσε τα αναχώματα του ποτα­μού εκατέρωθεν (σε Ηλεία και Μεσσηνία) με αμμοκρόκαλη εξ ου και η ταπείνωση της υψο­μετρικής στάθμης. Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό έργο έχει εκπο­νηθεί μελέτη από επιστημονική επιτροπή του Πανεπιστημίου Πάτρας και για τον λόγο αυτόν έχει ανασταλεί κάθε άλλη δραστηριό­τητα στη Νέδα, ενώ δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια αμμοχαλικοληψίας στη συγκεκριμένη περιοχή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού. Τέλος, αίτη­μα για χορήγηση άδειας αμμοληψίας έχει υπο­βληθεί από την κοινοπραξία "ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ", ανάδοχου της κατασκευής τμήματος της Ιόνιας οδού το οποίο προς το παρόν εκκρεμεί. Επισημαίνεται ότι από το ανωτέρω αναφερό­μενο αντιπλημμυρικό έργο αναμένεται ότι θα προκύψουν μεγάλες ποσότητες αδρανών υλι­κών τις οποίες έχει ανάγκη ο Νομός Ηλείας για τα μεγάλα έργα όπως η Ιόνια οδός, το αεροδρόμιο Ανδραβίδας, τα λιμάνια, αλλά και τα μικρότερα δημόσια έργα που προβλέπο­νται να εκτελεστούν και οι οποίες θα εκποιη­θούν για τις ανάγκες των έργων αυτών».