Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/3/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Ερώτηση για περικοπές αποδοχών ιατρών σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγογράφησης

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Η περικοπή αποδοχών των γιατρών που δίνουν χειρόγραφη συνταγογράφηση

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Ερώτηση Κουσελά για τις χειρόγραφες συνταγογραφήσεις


Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην Ερώτηση επισημαίνονται τα προβλήματα που δημιουργεί πρόσφατη Απόφαση του Υπουργού η οποία προβλέπει περικοπές αποδοχών ιατρών ΕΣΥ σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγογράφησης και τον παρεπόμενο κίνδυνο σοβαρής περικοπής της συνταγογράφησης, ιδίως σε χωριά της περιφέρειας, που εξυπηρετούνται από αγροτικούς ιατρούς χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο κ. Κουσελάς ζητεί να προβλεφθούν εξαιρέσεις από τις περικοπές, στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται στους αγροτικούς κλπ ιατρούς του ΕΣΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατάλληλη υποδομή και σύνδεση στο Διαδίκτυο στο χώρο εργασίας τους.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

 

«Στην ΔΓ3(α)/οικΓΥ/148 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012) αναφέρεται, στην παρ. 1, ότι «Από την 1η Μαρτίου 2012 όλοι οι γιατροί, συμβεβλημένοι με οποιαδήποτε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τους άλλους ΦΚΑ ή μη συμβεβλημένοι, ή γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, υποχρεούνται να συνδεθούν με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προκειμένου οι συνταγές που παρέχουν στους ασφαλισμένους να αποζημιώνονται από τον αντίστοιχο ΦΚΑ

 

Επίσης, στην παρ. 2 της ίδιας Απόφασης αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση που οι γιατροί για τεχνικούς λόγους επάρκειας του συστήματος συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου 2012 και προκειμένου οι ΦΚΑ να αποζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η χειρόγραφη συνταγή είναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε καταχώριση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού, ενω συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα

 

Ωστόσο, όπως και κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψήφισης του σχετικού νόμου σας είχε επισημανθεί, οι κατά τα άνω διατάξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες α) οι προς καταχώριση συνταγές είναι πολλαπλάσιες των ημερήσιων αντοχών του συστήματος ή και β) ο ιατρός, ειδικά αν είναι αγροτικός ή μισθωτός σε υποδομή ΕΣΥ της επαρχίας, που δεν διαθέτει κατάλληλη σύνδεση διαδικτύου, μπορεί εκ των πραγμάτων να αδυνατεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τις συνταγές΄. Συνεπώς, θα καταλήγει να τιμωρείται με περικοπή των αποδοχών του όχι εξαιτίας κάποιας δικής του αμέλειας ή παράλειψης, αλλά λόγω αντικειμενικής αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο ή και έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού στον φορέα στον οποίο υπηρετεί.

 

Επειδή ήδη γίνομαι αποδέκτης διαμαρτυριών από αγροτικούς ιατρούς περιοχών της Μεσσηνίας (λ.χ. Κυπαρισσία), οι οποίοι επισημαίνουν την έλλειψη Η/Υ και δυνατότητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο στο χώρο εργασίας τους,

 

Επειδή οι ως άνω διατάξεις και εφόσον κάθε χειρόγραφη συνταγή θα οδηγεί σε περικοπή της αμοιβής του ιατρού, μπορεί να έχουν ως ανεπιθύμητη παρενέργεια ακόμα και την άρνηση ή την ισοπεδωτική περικοπή της συνταγογράφησης σε χωριά με ηλικιωμένους κατοίκους, που εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από αγροτικά ιατρεία, με προφανείς και σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

- Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, που καταφανώς δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια, ούτε στην ευθύνη των συνταγογραφούντων ιατρών του ΕΣΥ;

 

- Εξετάζει το ενδεχόμενο κατάλληλων εξαιρέσεων, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν παρέχεται στους ιατρούς-και ιδίως στους μισθωτούς του ΕΣΥ και των ΦΚΑ- η κατάλληλη υποδομή και σύνδεση στο Διαδίκτυο στο χώρο εργασίας τους ;

- Τι μέτρα έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, προκειμένου όλες οι μονάδες του ΕΣΥ, μέχρι και τα αγροτικά ιατρεία των πλέον απομακρυσμένων περιοχών, να έχουν διασφαλισμένη υποδομή και σύνδεση στο διαδίκτυο για την ομαλή πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης; »