Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/3/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Σαχινίδης σε Κουσελά: Αδυναμία χορήγησης παράτασης στα δάνεια επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΝΗ

Απάντηση Σαχινίδη σε Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά

Δεν δίνεται 4ετής παράταση στα δάνεια των πυροπλήκτων.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Απάντηση Σαχινίδη σε Κουσελά: Δεν δίνεται παράταση για τα πυρόπληκτα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης απάντησε στην από 10-2-2012 Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά, με την οποία ο Μεσσήνιος βουλευτής ζητούσε να δοθεί 4ετής παράταση της περιόδου χάριτος των χορηγηθέντων δανείων σε επιχειρήσεις πυρόπληκτων νομών, καθώς και άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις για την ομαλή εξυπηρέτησή τους στη σημερινή και ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία.
Ο αναπληρωτής υπουργός δηλώνει αδυναμία χορήγησης περαιτέρω παράτασης στα συγκεκριμένα δάνεια, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης και των δεσμεύσεων της χώρας. Σε ότι αφορά στο επιτόκιο, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο βελτιωτικής τροποποίησης της  αριθ. 36579/Β.1666/29-8-2007 Υπουργικής Απόφασης, για να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:
«Α. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α 6) «Ρύθµιση επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες των
πυρόπληκτων νοµών κατά τις πυρκαγιές του έτους 2007, στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάµει των αριθ. 36579/Β.1666/27.8.2007 (ΦΕΚ Β 1740) και 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β 1858) υπουργικών αποφάσεων, να ζητήσουν αναστολή της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου, µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου. Ειδικότερα, µετά τη γενόµενη αναστολή, η αποπληρωµή των δανείων ρύθµισης οφειλών θα γίνει µε πρώτη δόση καταβλητέα την 30.6.2012 και τελευταία την 31.12.2019, ενώ η αποπληρωµή των δανείων χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης θα γίνει µε πρώτη δόση καταβλητέα την 30.6.2012 και τελευταία την 31.12.2014.
Συνεπώς, έχει ήδη νοµοθετικά ρυθµισθεί το αίτηµα αναστολής καταβολής των οφειλόµενων δόσεων, µε αντίστοιχη επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας αποπληρωµής, των δανείων που χορηγήθηκαν µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου σε επαγγελµατίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στους Νοµούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αχαϊας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Οικονοµικής Στήριξης της χώρας, για το έτος 2012 το όριο παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου είναι µηδενικό. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή, στην παρούσα φάση, η εκ νέου ρύθµιση παλαιότερων δανείων για τα οποία έχει ήδη παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς θεωρείται ότι αποτελεί νέα εγγύηση.
Β. Με βάση την παρούσα δηµοσιονοµική κατάσταση καθώς και λόγω των µνηµονιακών υποχρεώσεων που έχει συνάψει η χώρα µας, από την 1-1-2012 δεν εκδίδονται νέες αποφάσεις εγγυήσεων δανείων, ή παρατάσεις αυτών, από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Σας γνωρίζουµε τέλος ότι όσον αφορά το επιτόκιο, το Υπουργείο, προκειµένου να ενισχύσει τη ρευστότητα των πληττόµενων από την οικονοµική κρίση επιχειρήσεων, εξετάζει, σε συνεργασία µε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, τη δυνατότητα βελτίωσης των όρων της αριθ. 36579/Β.1666/29-8-2007 Υπουργικής Απόφασης».


Μετά την παραπάνω απάντηση, ο Δημήτρης Κουσελάς ενημέρωσε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και σχεδιάζονται κοινές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ελληνικής ένωσης Τραπεζών.