Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2012

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Απάντηση Κουτρουμάνη σε Κουσελά για το "Βοήθεια στο σπίτι"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ
Από ιδιωτικούς πόρους η "Βοήθεια στο Σπίτι"

 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης  απάντησε διεξοδικά στην από 16-12-2011 Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά, με την οποία ο κ. Κουσελάς επανερχόταν στο θέμα, τονίζοντας τη σημασία και την ανάγκη διασφάλισης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς και των εργαζόμενων σε αυτό.

Η με αρ. πρωτ. 5703/23-1-2012 απάντηση του Υπουργού Εργασίας έχει ως εξής:
«Κατόπιν δύσκολων διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο τρίµηνο του 2010, µεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική πλευρά διασφάλισε για το 2011 την παράταση της συνχρηµατοδότησης του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι», που έληγε στις 31/12/10. Η παράταση δόθηκε ρητά για ένα χρόνο και µε ορισµένες προϋποθέσεις, επισφραγίσθηκε δε με συμφωνία µεταξύ του Επιτρόπου για τα θέµατα απασχόλησης της Ε.Ε. και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των όρων της συμφωνίας για την παράταση της χρηµατοδότησης συγκαταλέγονται:
Η εφαρμογή συστήματος voucher. 
Η διασφάλιση της βιωσιµότητας µετά την µετaβατική περίοδο
Η θεσμοθέτηση και η εφαρµογή της Κοινωνικής οικονοµίας.
Καμία δαπάνη μετά τις 31/12/11 δεν θεωρείται επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση.
Η χρηµατοδότηση του νέου συστήµατος θα πρέπει στο µεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από ιδιωτικούς πόρους.
Ειδικότερα, η στρατηγική που αναπτύσσει το Υπουργείο αφορά στον θεσµικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», ώστε να µετεξελιχθεί σταδιακά σε ένα σύγχρονο σύστηµα πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας και προώθησης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού (µοναχικοί, ηλικιωµένοι, ανάπηροι), µε αναπτυξιακούς στόχους που θα αµβλύνουν τους µονοδιάστατοuς επιδοματικούς προσανατολισµούς των κοινωνικών προγραµµάτων.
Με βάση την προσέγγιση αυτή, που αξιοποιεί καλές πρακτικές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, η διαδικασία εκσυγχρονισµού περιλαµβάνει ένα προπαρασκευαστικό - ενδιάµεσο στάδιο που θα επιτρέψει την οµαλή µετάβαση στο νέο βιώσιµο σύστηµα «Βοήθεια στο Σπίτι», εξασφαλίζοντας σε σηµαντική έκταση είτε την κάλυψη οµάδων του πληθυσµού που εξυπηρετούνταν µέχρι σήµερα, είτε την κάλυψη οµάδων- που αποκλείονταν αδικαιολόγητα από το υφιστάµενο σύστηµα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα βήµατα που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2011 για την δηµιουργία ενός βιώσιµου και ανεξάρτητου από κοινοτική συγχρηµατοδότηση συστήµατος, έχουν ως εξής:
Εκπόνηση µελέτης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για την δηµιουργία ενός  βιώσιµου και ανεξάρτητου από κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις συστήµατος και η οποία παρελήφθη από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου τον Μάιο του 2011.
Η µελέτη αξιοποιεί καλές πρακτικές κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµηριώνοντας την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του υφιστάµενου Ελληνικού µοντέλου και τη σταδιακή του µετάβαση σε ένα νέο βιώσιµο σύστηµα, που θα καλύπτει τόσο ασφαλισµένους όσο και ανασφάλιστους σε κίνδυνο εξάρτησης. Προτείνεται, µάλιστα, ως βασικό σενάριο πολιτικής η θεσµοθέτηση της εξάρτησης ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος (θα καλύπτεται υποχρεωτικά από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) που θα συμπληρώνεται από στοχευµένες παρεµβάσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη των ανασφάλιστων ηλικιωµένων.
Το εν λόγω σενάριο, που αποτελεί την πλέον ώριμη λύση από άποψη ετοιµότητας των δοµών για την λειτουργία του συστήµατος αλλά και εξεύρεσης των πόρων, λόγω των αυξηµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα Ασφαλιστικά Ταµεία της χώρας και των απαιτούµενων προσαρµογών για τον εξορθολογισµό των δαπανών, θα χρειαστεί ικανό χρόνο για την οργάνωση και χρηµατοδότησή του.
Επιπροσθέτως, το σενάριο αυτό καλύπτει µόνο τις κατηγορίες των ενταγμένων στα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας. Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ανασφάλιστοι κυρίως από αγροτικές περιοχές καθώς και άποροι, θα πρέπει να εφαρµοστεί συνδυασµός σεναρίων. Και στην περίπτωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω εξειδίκευση του συστήµατος που θα συµπληρώνεται µε το δεύτερο προτεινόµενο σενάριο που παρέχει την αρµοδιότητα κάλυψης των ανασφάλιστων ηλικιωµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Για να αναπτυχθεΙ και να λειτουργήσει οµαλά το νέο σύστηµα και να εξασφαλιστούν οι πόροι για την χρηµατοδότησή του θα χρειαστεί ικανό χρονικό διάστηµα, λαµβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί καινοτόµο πεδίο στην µέχρι σήµερα πρακτική της χώρας.
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να µη διακοπεί η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Εργασίας για το έτος 2012 - και ενδεχοµένως και το 2013 - έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Εκπονείται εµπειρογνωµοσύνη για τις διαδικασίες µετάβασης στο νέο σύστηµα.
2. Τυποποιεί θεσµικά τη διάκριση των παρεµβάσεων του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας για την παροχή υπηρεσιών κατ  οίκον φροντίδας.
3. Έχει διασφαλίσει την χρηµατοδότηση, η oπoiα θα προέρχεται από ιδιωτικούς και δηµόσιους πόρους. Η χρηµατοδότηση µέσω ιδιωτικών πόρων, ύψους 35.000.000 εuρώ κατ έτος, για το «Βοήθεια στο σπίτι», έχει προβλεφθεί στο νόµο 4024/2011 (άρθρο 2 παρ 9).
4. Το Υπουργείο Eργασίας για την οµάδα των συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας επεξεργάζεται κανονιστικό πλαίσιο για την διαδικασία/σύστηµα διαχείρισης των πόρων, τα κριτήρια προσδιορισµού ωφελουµένων, µε βάση την ηλικία τους, το εισόδηµα, τη µοναχικότητα/οικογενειακή τους κατάσταση, ή τη µόνιµη εξάρτηση/κατάσταση της υγείας τους, τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα για τη δηµιουργία µηχανισµών και εργαλείων για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης και των πόρων του κρατικού προϋπολογισµού.
5. Το Υπουργείο Eργασίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των ανασφάλιστων ηλικιωµένων και αναπήρων µε εθνικούς πόρους, µε σκοπό τη διασφάλιση ίδιου επιπέδου παρεχόµενων υπηρεσιών στους ωφελούµενους ασφαλισµένους και ανασφάλιστους.
6. Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας καταβάλλει προσπάθειες για τη συνέχιση της συγχρηµατοδότησης, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των ήδη εργαζοµένων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» .
Όσον αφορά τον προγραμματισμό για την πλήρη εφαρµογή του νέου συστήµατος από 01.01.2014, σηµειώνουµε τα εξής: 
Την παρούσα περίοδο εκπονείται Πρόγραµµα Δράσης µε στόχο να έχουν εξειδικευτεί και προωθηθεί µέχρι τις 31.12.13 όλες οι αναγκαίες παρεµβάσεις για την ορθολογική θεσµοθέτηση της εξάρτησης ως νέος ασφαλιστικός κίνδυνος. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα μιας διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του ενδιάµεσου σταδίου της περιόδου 2012 - 2013, ώστε να ανατροφοδοτείται η διαδικασία σχεδιασµού.
Επίσης, εκτιµούµε ότι στο πλαίσιο της εφαρµογής της Κοινωνικής Οικονοµίας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, που αποτελούν την µία εκ των τριών προβλεποµένων κατηγοριών του κοινωνικώς επιχειρείν, αποτελούν τον σύνδεσµο µεταξύ των δύο συστηµικών παρεμβάσεων (Κοινωνική οικονοµία/Βοήθεια στο σπίτι). Συνεπώς, στην συγκεκριµένη περίοδο, θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την χώρα µας η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών σε επίπεδο δήµων και φυσικά η συµβολή τους στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι».
Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να αναπτυχθεί κατά το µεσοπρόθεσµο διάστηµα των δύο επόµενων ετών µέχρι την πλήρη εφαρµογή του νέου συστήματος. Προς τον σκοπό αυτό, έχει σηµειωθεί ένα επιπλέον ποιοτικό βήµα, που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην πλήρη ανάπτυξη καιι εφαρµογή του νέου συστήµατος και αφορά στην εφαρµογή του νόµου 4019/2011 γιά την κοινωνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα. Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου του 2012 προχωρά στη συγκρότηση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, που αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα υλοποιήσει δράσεις ενηµέρωσης για το θεσµό της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.»