Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/1/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ : Τρείς τροπολογίες με σημαντικές βελτιώσεις - προσθήκες στο πολυνομοσχέδιο

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΑΡΡΟΣ

Τρέις σημαντικές τροπολογίες για το "πολυνομοσχέδιο" απο Κουσελά

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ on-line

Τροπολογίες Κουσελά στο πολυνομοσχέδιο

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, μαζί με τη Λούκα Κατσέλη και άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προσυπέγραψε και κατέθεσε 3 τροπολογίες με τις οποίες προτείνονται σημαντικέςπροσθήκες και βελτιώσεις ρυθμίσεων τουΠολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-215», που ήδη συζητείται στη Βουλή. Οι τροπολογίες αυτές αφορούν:
α) στον καλύτερο έλεγχο και την προστασία των οφειλετών από εισπρακτικές εταιρείες,
β) στη δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με προσωρινή διάρκεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου
γ) στην παροχή διευκολύνσεων εξόφλησης και σε ενήμερους οφειλέτες του Δημοσίου, ώστε αυτοί να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές ληξιπρόθεσμες.

Ειδικότερα, με τις τροπολογίες προτείνονται τα ακόλουθα:

1) Επειδή  ο ν. 3758/2009 δεν προσφέρει επαρκή προστασία από τον κίνδυνο καταχρήσεων των εταιρειών σε βάρος της προσωπικής σφαίρας και προσωπικών  δεδομένων των οφειλετών, με την πρώτη τροπολογία προτείνεται η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις», η οποία σκοπό κυρίως έχει να καταστήσει εφικτό τον ουσιαστικό έλεγχο καταγγελιών  και  αποτελεσματική  την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, διευκολύνοντας τον οφειλέτη στην άσκηση των δικαιωμάτων του, και παρέχοντας  στην αρμόδια αρχή τα αναγκαία μέσα για την άσκηση της εποπτείας της.
2) Εξαιτίας των πιεστικών δημοσιονομικών συνθηκών και της συναφούς αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει στην άμεση διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους ιδιώτες, οι οποίες σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέχρι και τον Νοέμβριο του 2011, ξεπερνούν τα 6,63 δισ.€, αλλά και της καθυστέρησης ελέγχου και συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου προς τους Ιδιώτες (επιστροφή φόρου, επιστροφή ΦΠΑ κ.ο.κ), πολλές επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα αδυνατούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους (συναλλαγές, είσπραξη οφειλομένων, μεταβιβάσεις κινητών και ακίνητων αξιών κ.ο.κ), λόγω μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται προσθήκηστον Νόμο 1882/90, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με προσωρινή διάρκεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου.
Με την τροπολογία αυτή αντιμετωπίζεται καίρια το σημαντικό ζήτημα παρεμπόδισης της ομαλής συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας και των συναλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων, εξαιτίας της αδυναμίας του Δημοσίου να προχωρήσει σε τακτοποίηση των ταμειακών οφειλών του.
3) Στο παρελθόν, με το Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), δόθηκαν διευκολύνσεις για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων - και μη - χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.Εκτός όμως από τα πρόσθετα κίνητρα για τη διευκόλυνση των δυνατοτήτων αποπληρωμής των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών που θεσπίζονται, είναι σύμφωνο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας να δοθούν παράλληλα διευκολύνσεις και σε εκείνους των οποίων οι οφειλές είναι ενήμερες, προκειμένου να συνεχίσουν να καταβάλουν με συνέπεια τις οφειλές και τις υποχρεώσεις τους και να μην καταστούν και αυτές με τη σειρά τους ληξιπρόθεσμες.
Γι’ αυτό, με την τρίτη τροπολογία , προτείνεται η τροποποίηση του αρ.10 του Ν.3888/10 (ΦΕΚ 175 Α΄), προκειμένου να διπλασιαστεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την καταβολή των συνολικών οφειλών από φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ που αφορούν ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, ως ακολούθως:
α) Για αρχική συνολική οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε δώδεκα (12) αντί για έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή δόσης 400 ευρώ αντί για 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση,
β) Για αρχική συνολική οφειλή πάνω από 5.000 και μέχρι 10.000 ευρώ σε δεκαέξι (16) αντί για οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση,
γ) Για οφειλή από 10.000 μέχρι 15.000 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) αντί για δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση,
δ) Για οφειλή από 15.000 μέχρι 20.000 σε τριάντα έξι (36) αντί για δεκαοκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση και τέλος,
ε) για οφειλή από 20.000 και άνω σε σαράντα οκτώ (48) αντί για είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, με εξαίρεση την τελευταία δόση.