Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/12/2011

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων

Εφημερίδα ΦΩΝΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ 37 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να ενταθούν οι έλεγχοι στις ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών για συγκρατηση των τιμών

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Ερώτηση 37 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά για ελέγχους στις ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς προσυπέγραψε, μαζί με άλλους 37 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων την οποία κατέθεσε στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Οικονομικών & Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα Λούκα Κατσέλη.

Με την Ερώτηση ζητείται να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες τεκμηρίωσης και ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων, καθώς και να γίνουν κατάλληλες ενέργειες και ρυθμίσεις για τη συγκράτηση των τιμών, τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και των πραγματικών εισοδημάτων.

Η Ερώτηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

«Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια τόσο τα ίδια τα Κράτη, όσο και τις επιχειρήσεις με διεθνικό κυρίως χαρακτήρα. Πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε στρατηγικές υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγουν, μέσω της διακίνησης των ενδιάμεσων προϊόντων εντός των ομίλων τους, εκμεταλλευόμενες τη διαφορά των φορολογικών συντελεστών  μεταξύ των χωρών. Κατορθώνουν έτσι να μετατοπίζουν μέρος των φορολογητέων κερδών τους σε χώρες με ευνοϊκότερη φορολόγηση, μειώνοντας έτσι τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην διασφαλίζεται η εφαρμογή ενός κοινωνικά δίκαιου και δημοσιονομικά αποδοτικού φορολογικού συστήματος, να καταστρατηγείται ο υγιής ανταγωνισμός και να διατηρούνται υψηλές τιμές σε συγκεκριμένες αγορές. Οι απώλειες από τις πρακτικές αυτές είναι σημαντικές τόσο για το δημόσιο, όσο και για τους ίδιους τους καταναλωτές και ιδιαίτερα για τα αδύναμα οικονομικά στρώματα. (...)

Δεδομένου ότι,

1) Σύμφωνα με το από 05/12/2011 δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» και ύστερα από δημοσιοποιημένα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γ.Γ.Ε., συνεχίζουν να υφίστανται υψηλά περιθώρια κέρδους από την πώληση 35 προϊόντων γνωστών διεθνικών επιχειρηματικών ομίλων με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο τους, παρά την οικονομική ύφεση, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και την αύξηση της ανεργίας και με σημαντική απόκλιση των τιμών από εκείνες των λοιπών χωρών σύγκρισης όπως η Ισπανία και η Μεγ. Βρετανία, γεγονός που δεν μπορεί να αποδοθεί στους αυξημένους συντελεστές Φ.Π.Α.

2)    Από τον Μάιο του 2010 είχε ζητηθεί η υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών από 40 υπόχρεες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (30 εκ των οποίων θυγατρικές αλλοδαπών ομίλων και 10 ελληνικές μητρικές), ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν), με ταυτόχρονη εκπαίδευση 20 στελεχών της Γ.Γ.Ε. από τον Σύνδεσμο Ορκωτών Ελεγκτών. Παράλληλα, είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίστηκαν 8 αρμόδια στελέχη με εμπειρία σε φορολογικά θέματα, για τη συγκρότηση μικτής διυπουργικής ομάδας ελέγχου.

3)    Ήδη από τον Αύγουστο του 2010, η Γ.Γ.Ε. ύστερα από συνεργασία με τη Δ/νση Κεφαλαίου Εξωτερικού της Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν., απέκτησε πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «Αmadeus», με το οποίο καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της αξιοπιστίας των στοιχείων που υποβάλλουν οι υπόχρεες εταιρείες, για την αιτιολόγηση της διαμόρφωσης των τιμών τους στην αγορά.

4)    Έχει καταδειχθεί σε μεγάλο βαθμό η αναποτελεσματικότητα του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της διοικητικής δομής ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών, καθότι: α) δεν υφίσταται ενιαίο και συστηματοποιημένο πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων μεταξύ των υπηρεσιών των αρμοδίων υπουργείων, γεγονός που μειώνει την αποδοτικότητα των ελέγχων β) ο έλεγχος του αντικειμένου απαιτεί σημαντική τεχνογνωσία εκ μέρους του προσωπικού, καθώς και τη χρησιμοποίηση τεχνικών & εργαλείων, τα οποία δεν διέθεταν σε σημαντικό βαθμό οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι και πρόσφατα, γ) χρήζει σημαντικών προσθηκών το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περαιτέρω κατοχύρωση της αξιοπιστίας των διενεργούμενων ελέγχων. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, ήδη από τα μέσα του 2011, έχει συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

5)    Μέχρι και σήμερα δεν υφίσταται κανένα δημοσιοποιημένο στοιχείο για την πορεία ή τα αποτελέσματα ελέγχου των υπόχρεων εταιρειών από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών & ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:


1)    Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων για τον έλεγχο των υπόχρεων, ως προς την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων στα φορολογικά βάρη και η διασφάλιση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού; Παρακαλούμε όπως κατατεθούν στα Πρακτικά της Βουλής τα σχετικά στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που διενήργησαν οι υπηρεσίες των αρμοδίων Υπουργείων μέσα στο 2011.

2)    Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου με την μεθοδολογία ελέγχου του Ο.Ο.Σ.Α. (δηλ. οι αναφερόμενες ως άνω κατευθυντήριες γραμμές, μέθοδοι ελέγχου, τιμές μεταβίβασης συναλλαγών –ΤΡΜ κ.ο.κ); Αποτελεί το ζήτημα αυτό αντικείμενο ενασχόλησης της διυπουργικής επιτροπής αναμόρφωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου;.

3)    Υφίσταται στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία των υπηρεσιών των δυο Υπουργείων, προκειμένου να επιταχυνθεί ο έλεγχος εταιρειών με βασικά κριτήρια το μερίδιο αγοράς στους κλάδους τους, αλλά και την επίδραση των κλάδων αυτών στη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Πληθωρισμού;. Έχει διερευνηθεί η επίδραση της αύξησης του Φ.Π.Α. στην πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει υπάρξει απώλεια εσόδων από τυχόν μη φορολόγηση άλλων πηγών εισοδήματος των νομικών αυτών προσώπων;.

4)    Είναι βάσιμες οι πληροφορίες ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στοιχεία φακέλων εταιρειών για τυχόν διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων, μετά από την ύπαρξη σχετικών ενδείξεων; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος των φακέλων αυτών;.

5)    Έχει υπάρξει πόρισμα – εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές; Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων; ».