Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/10/2011

ΦΩΝΗ

ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Τροπολογίες του Δημήτρη Κουσελά με άλλους βουλευτές στο πολυνομοσχέδιο

ΘΑΡΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
Τροπολογίες στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

Τροπολογίες για το μεσοπρόθεσμο κατέθεσε ο Κουσελάς

 

Πέραν της κριτικής που άσκησε και των προτάσεων πουυπέβαλε κατά τη συζήτηση και επεξεργασία, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, του νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 2 τροπολογίες προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις σε συγκεκριμένες επιμέρους διατάξεις του, που αφορούν στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις εισηγμένες ΔΕΚΟ, αλλά και στην αναγκαία εξαίρεση των εργαζομένων στον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και στους συγκοινωνιακούς φορείς απο το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

 

Η 1η τροπολογία προσυπογράφεται και από τον βουλευτή Ανδρέα Μακρυπίδη, αφορά στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου και έχει ώς εξής:

 

«Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους, των οποίων οι αποδοχές επηρεάζονται αρνητικά σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των διατάξεων του μισθολογίου, να αναπροσαρμόσουν σταδιακά τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο ζωής τους, χωρίς απότομες μεταβολές και διακυμάνσεις, προτείνεται να αντικατασταθούν οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29 ώστε στην περίπτωση που το ποσό της μείωσης των αποδοχών υπερβαίνει το 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση να κατανέμεται ως τα αναγραφόμενα στο σχέδιο της διάταξης.

 

Σχέδιο διάταξης

Οι οκτώ τελευταίοι στίχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 29αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής:

α)25% μείωση με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη συμπλήρωση ενός έτους  εφαρμογής του παρόντος νόμου»

 

Η 2η τροπολογία, προσυπογράφεται και από τους βουλευτές Ανδρέα Μακρυπίδη και Χρήστο Πρωτόπαπα καιέχει ως εξής:

 

«Η παρούσα τροπολογία υποβάλλεται με γνώμονα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και προστασίας του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, αλλά και την ανάγκη ορθολογικής εκτίμησης του πεδίου εφαρμογής των προωθούμενων στοχευμένων ρυθμίσεων μέσω του άρθρου  31.

Η ορθολογική αυτή εκτίμηση επιβάλλει να ληφθούν υπόψη:

α) το πάγωμα των αποδοχών στα επίπεδα της 31.12.2009 και οι διαδοχικές μειώσεις που έχουν επέλθει ήδη με το ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις πάσης φύσεως αποδοχές όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ  ή σε ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (όπως ισχύει), αλλά και η απαγόρευση συνομολόγησης αυξήσεων στις επιχειρήσεις αυτές μέσω ΣΣΕ,

β) όλοι οι παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίο τον θεσμικό διαχωρισμό των εισηγμένων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,

γ) το γεγονός της μακρόχρονης ισχύος ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, οι οποίες ρυθμίζουν ενιαία τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, ανταποκρινόμενες τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες εργασίας (πχ λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής) ,

δ)  το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να διασφαλισθεί καλύτερα, μέσω της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ, οι οποίες μπορούν επαρκέστερα να προσαρμόσουν στα εργασιακά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στις εταιρίες αυτές την πραγματική ανάγκη περιορισμού των μισθολογικών τους δαπανών, οι οποίες ειδικά για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ οφείλουν να προσαρμοστούν στα ιδιωτικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά και να υπολογισθούν στη συνολική τους δαπάνη κατά μείζων ποσοστό 65% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας κατά την 31η/12/2009. Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται εκ του αποτελέσματος σκόπιμη και πρόσφορη η υπαγωγή και των επιχειρήσεων που πρόσφατα τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες), αλλά και η ΕΡΤ.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του άρθρου 31 επιτυγχάνεται εξίσου και αποτελεσματικά  με την προτεινόμενη τροπολογία, η οποία επιπλέον εξασφαλίζει και προκρίνει τη θεσμική συμμετοχή των εργαζομένων στην απαιτούμενη επείγουσα υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων.

Τέλος, η ανάγκη εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιβάλλει την εξαίρεση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες) από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Άρθρο 31

παρ.1: το δεύτερο εδάφιο αριθμείται ως υποπαράγραφος «β)» και αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του ν. 3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, ββ) το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της πλειοψηφίας, στις επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης με τους ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33) και στις επιχειρήσεις αναγκαίας εικοσιτετράωρης λειτουργίας,   η συνολική δαπάνη από τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά την 31η/12/2009».

 

παρ.1: προστίθεται υποπαράγραφος «γ)» με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«γ) Τα ανωτέρω θα ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ανωτέρω δεν ρυθμιστούν με  επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή εάν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιοδήποτε λόγο εφικτή, τα ζητήματα των παραγράφων α) και β) ρυθμίζονται με νόμο».

 

Παρ.5: διαγράφεται

Παρ.6: διαγράφεται η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου και αναριθμείται η παράγραφος ως παράγραφος 4.

(νέα) παρ.7: διαγράφεται

(νέα) παρ.8: διαγράφεται

(νέα) παρ.9 (πρώην 7): διαγράφεται

 

Άρθρο 34

παρ.1: Στο στοιχείο β) της παρ.7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθεται στοιχείο δδ) ως εξής:

«δδ) των επιχειρήσεων που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης των ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33)».