Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/10/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ
Η κυβέρνηση μελετά το επιτόκιο των πυρόπληκτων

 

ΘΑΡΡΟΣ

Απάντηση Βενιζέλου σε Κουσελά για δάνεια πυρόπληκτων επιχειρήσεων

 


Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος απάντησε στην από 27-8-2011 Ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Κουσελά. Η Ερώτηση αναφερόταν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, λόγω της σημαντικής αύξησης του επιτοκίου των δανείων τα οποία έλαβαν ως πυρόπληκτοι, επειδή το εν λόγω επιτόκιο υπολογίζεται σε συνάρτηση με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού έχει ως εξής:

 

 «Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας γνωρίζουµε ότι µε την αριθ. 36579/Β.1666/27-8-2007 (ΦΕΚ17401τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χορηγήθηκαν δάνεια, µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, για κεφάλαια κίνησης και για ρύθµιση οφειλών σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες οι οποίοι βρίσκονταν εγκατεστηµένοι σε διάφορους νοµούς της χώρας, κατά τις πυρκαγιές  του Αυγούστου 2007.

 

Σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση, το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε το ύψος του ισχύοντος κάθε φορά επιτοκίου των Εντόκων Γραµµατίων Ελληνικού Δηµοσίου (ΕΓΕΔ) δωδεκάµηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την περίοδο εκτοκισµού, προσαυξηµένο κατά 70%, πλέον εισφοράς του Ν.128/75.

 

 Το Υπουργείο, προκειµένου να ενισχύσει τη ρευστότητα των πληττόµενων από την οικονοµική κρίση επιχειρήσεων, εξετάζει, σε συνεργασία µε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, τη δυνατότητα βελτίωσης των όρων της ανωτέρω απόφασης. »