Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/9/2011

ΘΑΡΡΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ: Δεν κλείνει το Ινστιτούτο Ελαιολάδου και Οπωροκηπευτικών στην Καλαμάτα.

 

ΦΩΝΗ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ σε ΚΟΥΣΕΛΑ: Δεν κλείνει το Ινστιτούτο Ελαίας στην Καλαμάτα.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ: Δεν κλείνει το ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκανδαλίδης σε αναφορά που κατέθεσε ο κ. Κουσελάς στις 30-8-2011 για τη διατήρηση των υποδομών του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα και τη συνέχιση της δραστηριότητας του ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία και των προβλημάτων αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, έστειλε την παρακάτω απάντηση:

«Α. Με τις διατάξεις των παρ. 1, περ. δ και παρ. 2 του άρθρου 14Β του Κ. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α), που προστέθηκε με την παρ. Ι του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α) ορίζεται ότι: Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ»» τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: α) το «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Εβ.Ι.ΑΓ.Ε., β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) ο «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» και δ) ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)».
Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει σε περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Β. Συγκεκριμένα όσον αφορά στο ΕΘΙΑΓΕ, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας θα συνεχίσει να υφίσταται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διοικητική μεταρρύθμιση προκύψει, ενόψει της επικείμενης συνένωσης του ΕΘΙΑΓΕ με άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και οι ερευνητικές δραστηριότητες τόσο του Ινστιτούτου όσο και του Εργαστηρίου ελαιολάδου στην Καλαμάτα δεν θα ανασταλούν, αλλά, αντίθετα, θα καταβληθούν προσπάθειες να αναπτυχθούν περαιτέρω, προσφέροντας στήριξη στον αγροτικό κόσμο της Μεσσηνίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής,
Γ. Όσον αφορά στις αρδευτικές υδροληψίες, το ΥΠΑΑΤ, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που υφίσταται σχετικά με την έκδοση και ανανέωση των αδειών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με το οποίο απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης και μειώνεται το κόστος ανανεώσεων ειδικά για τους γεωργούς.
Η νομική πράξη (ΚΥΑ 150559/2011) για τη διαδικασία αδειοδότησης των
αρδευτικών γεωτρήσεων, είναι ήδη δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1440/Β και με την άμεση εφαρμογή της, θα καταστεί δυνατή η καταγραφή και ο έλεγχος των γεωτρήσεων σε όλη τη χώρα, ώστε και οι γεωργοί να μπορούν να αρδεύουν και τα αποθέματα νερού να διαχειρίζονται ορθολογικά.
Η ΚΥΑ αυτή, καλύπτει την πλειοψηφία των γεωργών και των αρδευτικών
γεωτρήσεων,   αφού   προβλέπει  εξαίρεση   από   την  υποχρέωση   κατάρτισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μέχρι 100.000 κυβικά μέτρα ετησίως.
Συγκεκριμένα,   στο   άρθρο  2  προβλέπεται  ότι για  τις  γεωτρήσεις   με  τη δυναμικότητα αυτή θα υποβάλλεται μόνο μία τεχνική έκθεση από το γεωργό ή τον τεχνικό εκπρόσωπο του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να εμπλακεί μελετητής    οποιασδήποτε    κατηγορίας,    αλλά    ο    φάκελος   της    αίτησης αδειοδότησης μπορεί να προετοιμαστεί είτε από τον ίδιο το γεωργό ή από το γεωπόνο που τον συμβουλεύει ή από οποιονδήποτε σχετικό επιστήμονα.
Για τις γεωτρήσεις με δυναμικότητα μεγαλύτερη των  ΙΟΟ.ΟΟΟκ.μ ετησίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία   θέτει υποχρέωση   περιβαλλοντικής   μελέτης  για  τις υδατοβόρες γεωτρήσεις, αφού το νερό είναι πολύτιμο αγαθό για όλους.
Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι θέμα του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ.
Αναφορικά με τις προθεσμίες, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, τα δικαιολογητικά είναι αρκούντως απλά, ώστε να διευκολύνεται η σύντομη υποβολή της αίτησης από την πλευρά των γεωργών, οι οποίοι, ούτως ή άλλως, είναι ενήμεροι.
Επιπρόσθετα, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αδειοδότηση των γεωτρήσεων
αποτελεί υποχρέωση των γεωργών και των υπόλοιπων πολιτών και, ως τέτοια, δεν   είναι   δυνατόν   να   επιδοτηθεί   από   καμία   δράση   των   ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Τέλος, το ΥΠΑΑΤ είναι στη διάθεση των πολιτών για να επιλύει τα όποια προβλήματα ανακύπτουν, ωστόσο, οφείλει να επισημάνει ότι οι υπηρεσίες του δεν έχουν λάβει γνώση ιδιαίτερων δυσχερειών στην εφαρμογή της ΚΥΑ, ούτε από γεωργούς ούτε από τις κατά τόπους υπηρεσίες.
Καταλήγοντας θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η νέα ρύθμιση γίνεται προς απλούστευση των διαδικασιών και μείωση του κόστους τόσο για το γεωργό όσο και για τη διοίκηση.»