Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/2/2011

Δημ. Κουσελάς

Θα τονώσει την αγορά η απόσυρση αυτοκινήτων


Σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα δημοσιευθεί μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το μέτρο της απόσυρσης των αυτοκινήτων, η κοινή απόφαση που υπέγραψαν μετά από εισήγηση του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημ. Ρέππας και η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.
Όπως δήλωσε ο κ. Κουσελάς, «η απόσυρση και τα κίνητρα που θεσπίσαμε θα βοηθήσουν σημαντικά τους πολίτες, τον κλάδο του αυτοκινήτου που περνά κρίση και θα συμβάλλουν στην αύξηση των κρατικών εσόδων και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Είναι ένα θετικό μέτρο που περίμενε η αγορά».
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά σε οχήματα που τέθηκαν σε κυκλοφορία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1998 και θα ισχύσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραδίδουν το αυτοκίνητο σε εγκατάσταση επεξεργασίας - ανακύκλωσης αυτοκινήτων, μέλος του επίσημου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), απ’ όπου θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό καταστροφής εντός 8 ημερών.
Ακολουθούν:
• Αποστολή του πιστοποιητικού καταστροφής άμεσα από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας
• Οριστική διαγραφή του οχήματος εντός 5 ημερών (από τη λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής) από τις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας
• Άμεση παράδοση στο Τελωνείο αντιγράφου οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος. Το άλλο αντίγραφο κρατείται από τον ενδιαφερόμενο.
• Υποβολή τελωνειακού παραστατικού για τελωνισμό καινούργιου οχήματος μαζί με:
α) τη βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου αυτοκινήτου.
β) αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου αυτοκινήτου.
Εφόσον τελωνίζει η εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό του ιδιώτη:
Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται: γ) αίτηση της επιχείρησης και δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη για τη συμφωνία με την επιχείρηση.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσυρσης υπολογίζεται σε 17 ημέρες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα της απόσυρσης είναι μεταβιβάσιμο. Αν κάποιος έχει παλαιό αυτοκίνητο και το αποσύρει χωρίς να αγοράσει καινούργιο, θα μπορεί να πουλήσει το δικαίωμα της απόσυρσης σε άλλον, ώστε να αγοράσει Ι.Χ. με έκπτωση έως 2.800 ευρώ..

Απαλλαγή
Η απαλλαγή από το φόρο καθορίζεται ως εξής:
Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Για να γίνει δεκτή από τη ΔΟΥ η απόσυρση του οχήματος, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών.