Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/12/2010

ΘΑΡΡΟΣ  Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Εγκύκλιος Κουσελά για την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, εξέδωσε εγκύκλιο προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Με την Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 και για το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, εφόσον υπάρχει τέτοιο σύμφωνα με τον Κώδικα ΦΠΑ, δεν υπάγονται μόνο τα πάγια που έχουν χαρακτήρα μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και τα έπιπλα, ο λοιπός εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Διευρύνεται, δηλαδή, το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με την υπαγωγή στην έκπτωση όλων των ενσώματων αγαθών τα οποία, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής, περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες παγίων, έχουν ωφέλιμη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη του ενός έτους και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους. Τυχόν παρεχόμενη από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης των παραπάνω πάγιων στοιχείων, δεν επηρεάζει την υπαγωγή τους ή όχι στις διατάξεις της προαναφερθείσας Απόφασης. Κάθε αντίθετη οδηγία παύει να ισχύει από την έκδοση της Εγκυκλίου.

 

ΦΩΝΗ Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ

Έκπτωση του ΦΠΑ εισροών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις