Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/6/2003
Περιοδικό  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
                                                                                                                                           
1η Ιουνίου 2003
                                                                                                                                                ΦΥΛΛΟ 316

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
                                             "Η οικονομία μας "υπερθερμαίνεται" πληθωριστικά"

    (...) Η οικονομία μας  συνεχίζει να «υπερθερμαίνεται» πληθωριστικά. Οι βασικοί λόγοι γι’ αυτό, πέρα από τις επιδράσεις της διεθνούς συγκυρίας, είναι :¨ η ίδια η ταχεία ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις στενότητες και τις διαρθρωτικές ακαμψίες στην εγχώρια παραγωγή, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια του ελλείμματος γνώσης, έρευνας, υποδομών και εκσυγχρονισμού σε μεγάλο κομμάτι του παραγωγικού μας δυναμικού¨ οι εκτεταμένες κοινοτικές εισροές, που δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε παραγωγικά και αναπτυξιακά, ενισχύουν εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, πιέζοντας προς τα πάνω και τις εγχώριες τιμές τους¨ οι ολιγοπωλιακές πρακτικές τιμολόγησης στις κατά τα άλλα «απελευθερωμένες» αγορές προϊόντων και υπηρεσιών , έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα συνθήκες «πληθωρισμού κερδών» και όχι «πληθωρισμού μισθών».¨ ο σαφής καταναλωτικός προσανατολισμός της πιστωτικής επέκτασης (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ.), αλλά και η διατηρούμενη κυριαρχία των επενδύσεων σε ακίνητα, μέσα από τα στεγαστικά δάνεια, συντηρώντας τη διόγκωση των τιμών ακινήτων .
    Η ελληνική οικονομία, παρά τις συστηματικές προσπάθειες και τις όποιες βελτιώσεις, δεν έχει ακόμα ξεπεράσει ουσιώδη διαρθρωτικά της προβλήματα. Εάν δεν ερμηνευθούν και δεν αντιμετωπιστούν σωστά, αυτά τα προβλήματα κινδυνεύουν να μας εγκλωβίσουν σε ένα φαύλο κύκλο στρεβλής και επιλεκτικής ανάπτυξης, με πολλές ταχύτητες, κοινωνικές ανισότητες, τριβές και ανισορροπίες, που θα μας απομακρύνει από τον κομβικό στόχο της πραγματικής Σύγκλισης.
Α. Σε ότι αφορά στον κρίσιμο άξονα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής:
   
Την ανάγκη συνδυασμού της οικονομικής αποτελεσματικότητας με την κοινωνική ποιότητα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, για τη μείωση του κοινωνικού ελλείμματος της ανάπτυξης, την άρση των «πολλών ταχυτήτων» στον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας, την εξάλειψη των αντίστοιχων διακρίσεων και των εκτεταμένων θυλάκων περιθωριοποίησης – φτώχειας (...).
    Τον αδιέξοδο χαρακτήρα των πολιτικών που επιδιώκουν τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας : στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στην εξάλειψη των εργασιακών κανόνων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των αντίστοιχων συμφωνιών, στη νομιμοποίηση του κοινωνικού dumping.
   
Είναι ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στην ουσιαστική σύγκλιση με τον ανεπτυγμένο πυρήνα της Ε.Ε. σε όρους αμοιβών και κοινωνικών παροχών, που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε εμφανή αναντιστοιχία με τις πραγματικές εξελίξεις της παραγωγικότητας στην οικονομία μας.
    Η διεύρυνση της Ε.Ε. με νέα μέλη δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για την ανάπτυξη πρακτικών κοινωνικού dumping και «άνισων κόσμων» με πολλές ταχύτητες στο εσωτερικό της Ε.Ε. Ούτε βέβαια για