Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2002

Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ  7 Απριλίου 2002

ΑΠΟΨΗ
Η στήριξη των μικρομεσαίων

Άρθρο του Δημήτρη Κουσελά Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε.

ΗΤΑΝ ΚΑΙΡΟΣ! Η κυβερνητική εξαγγελία για κατάθεση στη βουλή εντός του Απριλίου του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΤΑΜΕ) συμπίπτει με μία φάση των οικονομικών μας πραγμάτων, κατά την οποία η τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης καθίσταται εθνική ανάγκη πρώτου μεγέθους.


Το νέο Ταμείο, υλοποιεί στην πράξη έναν μηχανισμό επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ Κράτους, τραπεζών και των ίδιων των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, και αναλαμβάνει την ευθύνη απορρόφησης του μεγαλύτερου μεριδίου ( 50%) των σχετικών υποχρεώσεων .


Με την λειτουργία του εγγυοδοτικού αυτού μηχανισμού επιδιώκεται:
Α. η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό,


Β. η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων μονάδων και θέσεων εργασίας ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και


Γ. η προώθηση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής τεχνολογίας.
Η ΟΤΟΕ έχει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν υποστηρίξει την ανάγκη προώθησης μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και της τραπεζικής πελατείας.


Όπως είναι γνωστό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται δυστυχώς από τις τράπεζες πελάτες αυξημένου πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα τα δάνεια τους να επιβαρύνονται με υψηλά περιθώρια και με έξοδα εγγραφής υποθηκών ή παροχής άλλων εξασφαλίσεων.


Με τον προβλεπόμενο επιμερισμό του 50% του πιστωτικού κινδύνου των ανωτέρω δανείων στο ΤΑΜΕ, επιδιώκεται ακριβώς η ενθάρρυνση των τραπεζών για τη χρέωση χαμηλότερων επιτοκίων και την άσκηση ελαστικότερης πολιτικής εξασφαλίσεων. Κινούμενος μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο εγγυοδοτικός μηχανισμός αποβλέπει στο να λειτουργήσει όχι ανταγωνιστικά προς το τραπεζικό σύστημα, αλλά ως καταλύτης για την αύξηση και τη βελτίωση των όρων προσφοράς τραπεζικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων των ΜΜΕ.


Βεβαίως, η σύσταση του ΤΑΜΕ δεν αποτελεί πανάκεια για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Τα διαρθρωτικά προβλήματα του χώρου είναι πολλά και η αντιμετώπιση τους απαιτεί συνδυασμένες προσπάθειες και σε άλλους σημαντικούς τομείς. Άλλωστε και το ΤΑΜΕ θα έχει αρχικά ένα περιορισμένο βεληνεκές από πλευράς αριθμού εξυπηρετούμενων επιχειρήσεων, αφού εκτιμάται ότι θα μπορεί να στηρίξει τη δανειοδότηση 25000 επιχειρήσεων σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας.


Και το ΤΑΜΕ  όμως, επιβάλλεται να αποκτήσει την οργανωτική δομή που θα του επιτρέψει να εξελιχθεί σε ένα μη γραφειοκρατικό, δυναμικό εργαλείο προώθησης υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και παροχής ενός ευρύτερου πλέγματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλισης ή εγγύησης επιχειρηματικών κινδύνων .


 Ενδεικτικά επισημαίνεται η ανάγκη της συνεργασίας του με τον ΟΑΕΠ (Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων) για την στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, οι οποίες ως γνωστόν, είναι εκτεθειμένες και στον πολιτικό κίνδυνο.


Κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι θετικό ότι το ΤΑΜΕ σκοπεύει να συνεργασθεί και με άλλους εγγυοδοτικούς οργανισμούς στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να διευρύνει και τις εγγυοδοτικές του δυνατότητες και το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι από τους οργανισμούς αυτούς συνεργάζονται με ευρύτατο δίκτυο φορέων παροχής υπηρεσιών στον επιχειρηματικό κόσμο, σε τομείς όπως το venture capital , οι μελέτες αγοράς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού.


Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ΟΤΟΕ εκτιμά ότι η λειτουργία του ΤΑΜΕ μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής και για τις τράπεζες. Όχι μόνο ως μοχλός μείωσης των ζημιών από πιθανές επισφάλειες ή ως εφαλτήριο ανάπτυξης των πιστοδοτικών τους εργασιών. Αλλά και ως μέσο αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σε περιόδους μάλιστα χρηματιστηριακής καχεξίας και αδυναμίας άντλησης νέων μετοχικών κεφαλαίων, όπως αυτές τις οποίες διερχόμαστε.