Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/2/2002

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ

ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε., με αφορμή την κυβερνητική απόφαση να δώσει οικονομικά κίνητρα και να διευκολύνει τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών μονάδων μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές, στη σημερινή τοποθέτησή του στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, επεσήμανε τα παρακάτω :

1. Ότι παρά τις μέχρι σήμερα προτάσεις της Ο.Τ.Ο.Ε., υπάρχει σημαντικό κενό και ελλείψεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης της απασχόλησης, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στις περιπτώσεις ανάλογων εργασιακών μεταβολών.

2. Ότι αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων και βλαπτικών μεταβολών για τους εργαζόμενους κατά την φάση υλοποίησης του λειτουργικού μέρους των συγχωνεύσεων. Αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε κατάργηση ή περικοπή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων που αφορούν :

  • στη φύση και στη διατήρηση της εργασιακής σχέσης,

  • στη μείωση των θεσμοθετημένων αμοιβών,

  • στην υποβάθμιση της υπηρεσιακής θέσης των εργαζομένων,

  • στη συρρίκνωση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

 

Αυτές οι καταστάσεις αμφισβητούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, δημιουργούν γενικευμένη αβεβαιότητα και ανασφάλεια και εν τέλει υποσκάπτουν και την ίδια την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Δεν είναι τυχαίο, όπως προκύπτει από έρευνες της εταιρείας συμβούλων KPMG, ότι πέντε (5) στις έξι (6) εξαγορές και συγχωνεύσεις διεθνώς αποτυγχάνουν με βάση τη διεθνή εμπειρία, λόγω ελλιπούς επιχειρηματικού σχεδιασμού και μη έγκαιρης και κοινά αποδεκτής αντιμετώπισης των κοινωνικών παραμέτρων (απασχόληση, εργασιακές σχέσεις, υποκίνηση και διασφάλιση των εργαζομένων).

Με βάση τα παραπάνω, ζητήσαμε από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα τη θεσμοθέτηση των παρακάτω ρυθμίσεων :

Α) Να διαμορφώνεται και να τίθεται υπ΄ όψιν των ενδιαφερόμενων μερών όχι μόνον το επιχειρησιακό, αλλά και «κοινωνικό σχέδιο» του αγοραστή, το οποίο να συζητείται εγκαίρως με τη συλλογική εκπροσώπηση.

Υποβάλλοντας το κοινωνικό του σχέδιο, ο αγοραστής οφείλει:

 

  • να δηλώνει τις προθέσεις του και να δεσμεύεται για την απασχόληση, τον τρόπο απορρόφησης τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού, τις ευκαιρίες καριέρας στην ενιαία επιχείρηση,

  • να προδιαγράφει και να δεσμεύεται για τις μεθόδους με τις οποίες θα ενοποιήσει τα διαφορετικά εργασιακά-ασφαλιστικά καθεστώτα σε ένα ενιαίο και γενικά αποδεκτό σύνολο,

  • να διασφαλίζει την πληροφόρηση αλλά και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρησιακά συνδικάτα της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση) στη διαμόρφωση του Κανονισμού Εργασίας, των νέων αρχών και συστημάτων διοίκησης προσωπικού της ενιαίας επιχείρησης

 

Τυχόν παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον αγοραστή θα πρέπει να επιφέρει σημαντικές γι’ αυτόν κυρώσεις.

Ας σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται, από την κειμένη νομοθεσία, καμία κύρωση σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν τηρήσει την υποχρέωση πληροφόρησης της συλλογικής εκπροσώπησης ή τις όποιες δεσμεύσεις του προς τους εργαζόμενους.

Β) Να προβλέπεται, σε κάθε περίπτωση, ρήτρα μη χειροτέρευσης στα υπάρχοντα δικαιώματα του προσωπικού, ιδιαίτερα στο θέμα της φύσης και του τρόπου καταγγελίας των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Γ) Να θεσμοθετηθούν αυστηρές κυρώσεις για όσους εργοδότες δεν εφαρμόζουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να προβλέπουν για τους παραβάτες, όχι μόνο την ύπαρξη αυστηρών ποινών, αλλά και την έκπτωση κάθε θεσπισμένου κινήτρου.