Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών , για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ του συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του συμβουλίο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/7/2008

Ομιλία στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με θέμα : "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών , για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ του συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του συμβουλίου και άλλες διατάξεις"

 

Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι διαφωνούμε και καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, γιατί πιστεύουμε ότι δεν ενσωματώνει σωστά τη νέα 8η Οδηγία, ούτε σε σχέση με το γράμμα της ούτε σε σχέση με το πνεύμα της.
 
Το άρθρο 1 το ψηφίζουμε. Το άρθρο 2 το καταψηφίζουμε, γιατί μέσα από τους ορισμούς του η ΕΛΤΕ όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητο και αποφασιστικό όργανο, αλλά έχει απλώς εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αφού για κάθε ζήτημα αποφασίζει το ίδιο το Υπουργείο με υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες εκδίδει υπό τη μορφή κανονιστικών πράξεων.
 
ΣΤΟ άρθρο 3 διαφωνούμε με τη χορήγηση άδειας από την ΕΛΤΕ. Πιστεύουμε ότι η άδεια πρέπει να χορηγείται από το ΣΟΕΛ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
 
Τα άρθρα 4 και 5 τα ψηφίζουμε.
 
Άρθρο 6. Σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα το ν. 2190/20 για ελέγχους ανωνύμων εταιρειών που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από τους ορκωτούς λογιστές, για να είναι κάποιος ελεγκτής, απαιτείται πτυχίο οικονομικού πανεπιστημίου και τουλάχιστον δετής προϋπηρεσία λογιστή. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου σας απαιτείται μόνο απολυτήριο λυκείου και τριετής πρακτική άσκηση, από την οποία μόνο τα δύο χρόνια υπό την εποπτεία του νόμιμου ελεγκτή.
 
Για το ζήτημα αυτό έγινε ευρεία συζήτηση, με τη συμμετοχή των φορέων. Καταδείχθηκε η αντίθεση όλων, με εξαίρεση τον Πρόεδρο της ΕΛΤΕ. Φαίνεται ότι υπάρχει ριζική διαφωνία και από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από το Οικονομικό Επιμελητήριο και από το ΣΟΕΛ και από όσους φορείς ρωτήσαμε. Γεννάται ένα πελώριο ζήτημα. Καλούμε ακόμα και τώρα την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις απόψεις της σ  αυτό το ζήτημα. Με αυτό το άρθρο επιχειρείται η ισοπέδωση του οικονομικού πτυχίου, του οικονομολογικού επαγγέλματος και του ίδιου του ελεγκτικού θεσμού!
 
Κύριε Υπουργέ, θεσπίζοντας αυτό το άρθρο, κινδυνεύετε να δημιουργήσετε τεράστια προβλήματα και να φτιάξετε «παράγκες» στο συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο ταυτόχρονα δίνετε τη δυνατότητα να χορηγεί τις άδειες άσκησης του επαγγέλματος του ορκωτού λογιστή - ελεγκτή. Εξάλλου, το άρθρο 4 της παλιάς 8ης Οδηγίας και το άρθρο 6 της νέας είναι ακριβώς (δια. Δεν έχουν οι οδηγίες κάτι το διαφορετικό, που να σας δώσει το έναυσμα να προχωρήσετε σε μια τόσο δραστική αλλαγή. Δεν το έχει ζητήσει εμφανώς κανένας, όπως αποδείχθηκε από τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία. Κατά τη γνώμη μας, είναι εγκληματικό να επιμένετε σ  αυτή την άποψη. Εάν επιμείνετε, θα καταψηφίσουμε το άρθρο.
 
Τα άρθρα 7 και 8 αφορούν τις επαγγελματικές εξετάσεις, τον έλεγχο γνώσεων και τις απαλλαγές. Είναι ακατανόητη για εμάς η αφαίρεση του αντικειμένου από το ΣΟΕΛ, που έχει τη σχετική εμπειρία και λειτουργεί ήδη κάτω από τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Κατά την άποψη μας, ο πιθανός στόχος αυτής της αφαίρεσης είναι η ανάθεση της διαδικασίας των εξετάσεων σε εξωεπαγγελματικούς φορείς του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 
Η ίδια επιχειρηματολογία ισχύει και για την πρακτική άσκηση, που αφορά το άρθρο 10. Με αυτό το σκεπτικό, τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 καταψηφίζονται από εμάς.
 
Σε ότι αφορά στο άρθρο 11, είναι θετικός ο προσδιορισμός ελάχιστης συνεχούς ετήσιας εκπαίδευσης 60 ωρών, αλλά καλό θα ήταν να μάθουμε και πώς ορίστηκε./Μιλάω για το άρθρο 13, αφού όλα τα άλλα παραπέμπονται σε αποφάσεις της ΕΛΤΕ. Παραμένει το θέμα γιατί αφαιρείται το αντικείμενο από τους επαγγελματικούς φορείς και παραπέμπεται αόριστα σε φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Υπάρχει στόχος δημιουργίας βιομηχανίας σεμιναρίων και με τι κριτήρια;
 
ΣΤΟ άρθρο 12 η χορήγηση αδειών σε ελεγκτές από άλλα κράτη να παραμείνει στο ΣΟΕΛ, υπό την εποπτεία του ΕΛΤΕ. Αν παραμείνει έτσι, καταψηφίζεται.
 
Με το άρθρο 13 παρ. 1 λέτε, όπως σας επεσήμαναν και οι εργαζόμενοι, ότι ανατίθεται σε αρμόδιο επαγγελματικό φορέα. Σας καλέσαμε να ξεκαθαρίσετε αν ο επαγγελματικός φορέας είναι το ΣΟΕΛ ή κάτι διαφορετικό .
 
Τα θέματα εγγραφής, ενημέρωσης και τήρησης του δημόσιου μητρώου των ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιριών θα πρέπει να παραμείνουν στις αρμοδιότητες του ΣΟΕΛ, υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Οδηγία, στο άρθρο 15 παρ. 2, προϋποθέτει το μητρώο να είναι πλήρως λειτουργικό, το αργότερο μέχρι 29.6.2009.
 
Για το άρθρο 18, είμαστε θετικοί.
 
Το άρθρο 19 το ψηφίζουμε.
 
Το άρθρο 20 το ψηφίζουμε.
 
Τα άρθρα 21, 22 και 23 τα ψηφίζουμε.
 
Το άρθρο 24 εξειδικεύει και συμπληρώνει το άρθρο 26 παρ. 1 της Οδηγίας, το οποίο προβλέπει την υιοθέτηση των προτύπων από την Επιτροπή της Ε. Ε. και τη δημοσίευση τους, στις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, στην επίσημη εφημερίδα της. Μέχρι όμως και τη δημοσίευση τους, μπορεί να ισχύσουν τα υφιστάμενα εθνικά πρότυπα. Το ερώτημα είναι γιατί η Κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει τα συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα, γιατί δηλαδή υιοθετεί αυτά, αν αυτό το συζήτησε και με ποιους και εάν και κατά πόσον είμαστε έτοιμοι, αυτή τη στιγμή, να περάσουμε στην εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων. Αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και τα έχετε συζητήσει, δεν έχουμε αντίρρηση.
 
Σε ότι αφορά στο άρθρο 27, η Οδηγία με το άρθρο 29 θέτει 10 προδιαγραφές, που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που κάνετε για το ΣΠΕ, για το Συμβούλιο που ελέγχει την ποιότητα των ελέγχων. Μια από αυτές είναι ότι τα πρόσωπα, που είναι επιφορτισμένα με τους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας, πρέπει να έχουν κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και πείρα στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και ειδική κατάρτιση στον τομέα ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας.
 
Εσείς, με την τροποποίηση που έχετε κάνει για τη σύνθεση του ΣΠΕ και για τη σύνθεση της ΕΛΤΕ, έχετε δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι φανερό ότι και το γράμμα του νομοσχεδίου σας και το πνεύμα του είναι αντίθετα με την Οδηγία. Είναι προφανές ότι καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο άρθρο, όπως και το προηγούμενο άρθρο, στο βαθμό που δεν επανέρχεται ο ν. 3148/2003. Εάν δηλώσετε ότι η σύνθεση και της ΕΛΤΕ και του ΣΠΕ θα παραμείνει ως είχε σ’ αυτό το νόμο, είναι προφανές ότι είμαστε σύμφωνοι.
 
Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 28, συμφωνούμε.
 
Με το άρθρο 29 διαφωνούμε. Ισχύουν όσα επισημάναμε, ήδη, επί της αρχής.
 
Με το άρθρο 30 διαφωνούμε, από τη στιγμή που έχετε καταργήσει όσα περιλαμβάνονταν στο ν. 3148. Ισχύει και εδώ αυτό που είπα προηγουμένως.
 
Για το άρθρο 38, συμφωνούμε, με μια επιφύλαξη στην παρ. 3, εάν και κατά πόσον υπάρχει αυτό στην Οδηγία.
 
Με το άρθρο 44 συμφωνούμε, στο βαθμό που δεν καταργείται ο ν. 226/92.
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά στο άρθρο 45, εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, γιατί με την παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3148/2003, με πρωτοφανή αναδρομική ισχύ νόμου. Ενώ, δηλαδή, όλος ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η τροποποίηση αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 3148/2003, στις 5 Ιουνίου του 2003 και αφορά στην αντικατάσταση του μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που ορίζεται από την ΕΛΤΕ και ήταν σύμβουλος επικρατείας, από δικηγόρο εν ενεργεία ή σε σύνταξη.
 
Αυτό, επίσης, που θέλω να σας ρωτήσω είναι εάν και κατά πόσον προβλέπεται η έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού της ΕΛΤΕ. Δεν προβλέπεται, απ  ό,τι φαίνεται. Προβλέπεται η έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού από τον Υπουργό. Αναφέρομαι στην λειτουργία της ΕΛΤΕ. Ουσιαστικά, δηλαδή, θέλετε με αυτή τη διάταξη να νομιμοποιήσετε τις αμοιβές των μελών και του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος, χωρίς να ελεγχθούν, δηλαδή, από ορκωτούς λογιστές, απλά με μια υπουργική απόφαση. Εξουσιοδοτείτε τον Υπουργό, χωρίς να υπάρξει έλεγχος. Γι  αυτό είναι και πρωτοφανής και φωτογραφική και απαράδεκτη αυτή η διάταξη, να εγκρίνουμε τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της ΕΛΤΕ, χωρίς να υπάρξει κανένας έλεγχος. Σας ζητάμε αυτό να το αποσύρετε. Δεν μπορεί να ψηφίσει η Βουλή κάτι τέτοιο!
 
Σε ό,τι αφορά στις δύο τροπολογίες,
 
Κατ’ αρχή, η μια τροπολογία που αφορά στους σεισμόπληκτους, έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αφορά μόνο
 
σε δύο ζητήματα. Αφορά, δηλαδή, στην παροχή των 3 χιλιάδων και των 10 χιλιάδων ευρώ στους σεισμόπληκτους των περιοχών Ηλείας, Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας, ενώ αφήνει απέξω, κύριε Υπουργέ, όλα τα άλλα ζητήματα, τα οποία είναι κρίσιμης και αποφασιστικής σημασίας για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, όχι μόνο επλήγησαν από τους σεισμούς, αλλά και από τις καταστροφικές πυρκαγιές το προηγούμενο καλοκαίρι. Αφήνει απέξω τα ζητήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές, τις φορολογικές ρυθμίσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα.
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους εν λόγω νομούς έχει προτείνει την αναστολή όλων των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών προς τις τράπεζες, το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την άμεση αναστολή των πλειστηριασμών και κατασχέσεων, την καταβολή επιπλέον σύνταξης σ  αυτούς που δικαιούνται. Έχει επίσης προτείνει άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τις απορροφήσεις των ανέργων.
 
Υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις. Έχω στα χέρια μου ολοκληρωμένα και θα σας καταθέσω την πρόταση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ηλείας. Είναι απαράδεκτο, σήμερα, να ερχόμαστε αποσπασματικά να εγκρίνουμε μόνο αυτά τα δύο ζητήματα, τα οποία έπρεπε να είχαν εγκριθεί πολύ νωρίτερα και να μένουν όλα τα άλλα ζητήματα εκτός. Εμείς ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Επισημαίνουμε, όμως, ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο καθυστερεί, αλλά είναι και αδικαιολόγητη και έξω και πέρα από τις δεσμεύσεις, που ανέλαβε για την άμεση αποκατάσταση των σεισμόπληκτων στις συγκεκριμένες περιοχές.
 
Σε σχέση με την άλλη τροπολογία, που αφορά στον Ελαιώνα, είναι προφανές ότι η τροπολογία αυτή είναι συνέχεια του ν. 3481/2006. Είχε ψηφιστεί τότε, για τη δημιουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, που θα καθυστερούσε σημαντικά την κατασκευή του γηπέδου. Ουσιαστικά έρχεται να δώσει κάλυψη στην απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες αυτή η κατασκευή. Εμείς ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία, όπως είπα, στη λογική του ότι αποτελεί συνέχεια του ν.3481/2006. Σήμερα, βέβαια, δεν συζητάμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στον Ελαιώνα, για τα οποία προσωπικά έχω μεγάλες διαφωνίες και πολλές επιφυλάξεις για τις ρυθμίσεις που έγιναν εκεί.