Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Άρθρα / Ομιλίες / Συνεντεύξεις

ΘΕΜΑ [Ομιλία] ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/4/2006

Αθήνα,

12

Απριλίου 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κύριε Υπουργέ,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το σχέδιο νόμου που συζητάμε περιλαμβάνει 33 άρθρα και, στην πραγματικότητα, είναι μια σύνθεση διατάξεων της Οδηγίας 25/2004 και ήδη ισχυόντων κανόνων που είχε θεσπίσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση 2/258/5.12.2002 για τις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών. Αυτή η σύνθεση οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω Οδηγία αφήνει αρκετές ευχέρειες σε κάθε Κράτος - Μέλος και στην αρμόδια αρχή εποπτείας, εν προκειμένω για τη χώρα μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την εναρμόνιση στις επιμέρους διατάξεις της.

Επομένως, αυτό που πρέπει να δούμε και έχουμε για συζήτηση και αξιολόγηση σήμερα, ως Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών, δεν είναι τόσο οι διατάξεις της Οδηγίας, προς την οποία οφείλουμε να εναρμονιστούμε το αργότερο μέχρι 20/5/2006. Αυτό που οφείλουμε να δούμε είναι κατά πόσο η Κυβέρνηση αξιοποιεί, με το παρόν σχέδιο νόμου, τα περιθώρια ευχερειών και αποτελεσματικής ρύθμισης που έχει, για τρία ζητήματα: πρώτον, αφενός να διασφαλίζονται οι σκοποί της Οδηγίας, αφετέρου να υπάρχει ομαλότητα και διαφάνεια στις δημόσιες διαδικασίες εξαγορών εγχώριων εταιρειών και, τρίτον, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες, αυτές να μην αφήνονται ανοχύρωτες απέναντι σε επιθετικές εξαγορές ή, γενικότερα, απέναντι σε εξαγορές από ισχυρά ξένα κεφάλαια και αντίστοιχα οικονομικά συμφέροντα. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι με βάση αυτά τα τρία κριτήρια θα πρέπει να κάνουμε την αξιολόγησή μας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ουσιαστικά μια νέα πραγματικότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα, διευκολύνοντας τις εξαγορές. Θέλω να παρατηρήσω ότι αλλού συμφωνεί με την Οδηγία, αλλού την παραβλέπει και αλλού υπάρχουν νέες προσθήκες.

Θα κάνω μια ενδεικτική αναφορά, γιατί στην κατ άρθρο συζήτηση θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε ποιο συγκεκριμένα, για να τεκμηριώσω αυτά που λέω.

Για παράδειγμα, στο άρθρο 6 δεν προβλέπεται, όπως στο παρελθόν, ελάχιστο ποσοστό μετοχών, στην αγορά του οποίου θα πρέπει να αποβλέπει μια προαιρετική πρόταση εξαγοράς. Γενικότερα, αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι χαλαρώνουν οι προηγούμενα ισχύουσες προϋποθέσεις υποβολής της.

Στο άρθρο 7, ενώ στο προηγούμενο ισχύον στη χώρα μας καθεστώς ίσχυε υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς μετοχών από τους αποκτώντες το 50% των δικαιωμάτων ψήφου, το όριο αυτό κατεβαίνει στο 1/3. Δηλαδή φεύγουμε από το 50% που υπήρχε και πάμε στο 1/3, στο 33%, χωρίς η Οδηγία - και αναφέρομαι στο άρθρο 5 της Οδηγίας - να μας υποχρεώνει να ορίσουμε ένα τέτοιο ποσοστό. Αυτό το κάνει η Κυβέρνηση, μόνη της. Αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης, η οποία διευρύνει σε σημαντικό βαθμό τις περιπτώσεις αναγκαστικών εξαγορών, ασφαλώς απαιτεί μια εξήγηση, κύριε Υπουργέ. Θέλουμε να μας εξηγήσετε γιατί κατεβάζετε το 50% στο 33%. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ως επιχείρημα αυτό που ήδη άκουσα, ότι αντίστοιχα ποσοστά ισχύουν στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς, εδώ, στην Ελλάδα, τι λόγους έχετε να κατεβάσετε αυτό το ποσοστό;

Στο άρθρο 13 ρυθμίζονται, χωρίς τούτο να απαιτείται ούτε από την Οδηγία, αλλά ούτε και από την προϊσχύουσα απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θέματα αστικής ευθύνης του προτείνοντος, του συμβούλου του και, γενικά, των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου.

Στο άρθρο 17 προβλέπεται, βάσει της Οδηγίας στο άρθρο 11, δυνατότητα εξουδετέρωσης των μέτρων άμυνας της υπό εξαγορά εταιρείας απέναντι σε δημόσια υποχρεωτική προσφορά, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Βέβαια, η εξουδετέρωση αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο.

Στο άρθρο 32, το οποίο αφορά μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις, πρέπει να επισημάνουμε ότι καταργείται πλέον η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 258/2002, τα περισσότερα από τα 26 άρθρα της οποίας ενσωματώνονται ως έχουν, ή εναρμονισμένα με τις διατάξεις της Οδηγίας. Υπάρχει μια μικρή διαφορά και θέλουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση, γιατί το ζήτημα είναι κρίσιμο και ουσιαστικό. Καταργείται και το άρθρο 23 της απόφασης της Επιτροπής, που είναι σημαντικό, διότι αφορά στα ασυμβίβαστα, δηλαδή στην απαγόρευση να είναι τα ίδια νομικά πρόσωπα, ο προτείνων χρηματοοικονομικός σύμβουλος της υπό εξαγορά εταιρείας, ο σύμβουλος του προτείνοντος, και η υπό εξαγορά εταιρεία. Για την παράλειψη αυτή, απαιτείται οπωσδήποτε κάποια εξήγηση, αφού ούτε προβλέπεται ούτε απαιτείται από την Οδηγία.

Γενικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τόσο η Οδηγία, όσο και το νομοσχέδιο, αυτό που κάνουν, στην ουσία, είναι να ενθαρρύνουν ακόμα περισσότερο την κίνηση κεφαλαίων μέσα στην Ε.Ε., με κατά το δυνατόν ενιαίους κανόνες και διαδικασίες. Κυρίως, όμως, αυτό που κάνουν είναι να ενθαρρύνουν τις εξαγορές, δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξουν πολύ μεγαλύτερες εξαγορές εισηγμένων εταιρειών και ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση του ελέγχου αυτών των εταιρειών από ισχυρά μετοχικά συμφέροντα, εγχώρια ή ξένα. Αυτό, σε συνδυασμό με την άρση των μηχανισμών άμυνας των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και να μας προβληματίσει διπλά, και σε όρους ελέγχου των ελληνικών επιχειρήσεων από ξένους ισχυρούς επενδυτές, στο μέτρο που ως χώρα εξακολουθεί, κύριε Υπουργέ, να μας ενδιαφέρει αυτό - και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και πρέπει να σας ενδιαφέρει ως Κυβέρνηση - αλλά και σε όρους ενίσχυσης ενός νέου κύματος εξαγορών στην Ευρώπη, που αναπόφευκτα θα έχουν συνέπειες και στην εγχώρια απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στις εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις.

Το ερώτημα, λοιπόν, στο οποίο θα πρέπει να μας απαντήσετε και εσείς, αλλά θα περιμένουμε απαντήσεις και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, είναι: σε ποιο βαθμό, σε σύγκριση με άλλα Κράτη - Μέλη, έχει αξιοποιήσει αυτό το νομοσχέδιο τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας από τη λειτουργία των εξαγορών και της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς και τις ευχέρειες για διαφορετική εθνική ρύθμιση που παρέχει η Οδηγία, για να προστατέψουμε τις επιχειρήσεις, τους μετόχους της μειοψηφίας και, ιδίως, τους μικροεπενδυτές και τους εργαζόμενους, από κύματα εξαγορών εισηγμένων εταιρειών, που, όπως φαίνεται και προκρίνονται, και διευκολύνονται σημαντικά από τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας;

Αυτό που ζητάμε - και το έθεσε πριν και ο κ. Χριστοδουλάκης - είναι ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει στην τρίτη συνεδρίαση, μετά τη συνεδρίαση των φορέων, να μας δώσει οπωσδήποτε την εκτίμησή της. Είναι κρίσιμο αυτό για τις πραγματικές συνέπειες και έγινε και στις άλλες χώρες, από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών. Κύριε Υπουργέ, να μας πείτε την εκτίμηση της Κυβέρνησης για τις πραγματικές συνέπειες αυτών των ρυθμίσεων, σε ό,τι αφορά στις επιχειρησιακές ανακατατάξεις στη χώρα μας, καθώς και στη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βέβαια, επιφυλασσόμαστε να εκφράσουμε στην κατ άρθρο συζήτηση τις απόψεις μας. Εγώ έκανα κάποιες παρατηρήσεις περισσότερο γενικού χαρακτήρα.